Kommuniké från årsstämma den 3 maj 2022 i Sydsvenska Hem AB (publ)

Kommuniké från årsstämma den 3 maj 2022 i Sydsvenska Hem AB (publ)

Vid årsstämma den 3 maj 2022 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades bland annat följande beslut:

  • Lars Linzander utsågs till ordförande vid stämman.
  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition innefattandes att ingen utdelning till aktieägarna skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.
  • Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg.
  • Stämman beslutade om omval av Lars Linzander, Olof Andersson, Wilhelm Bergengren, Johan von Kantzow och Johan Olofsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Linzander utsågs till styrelsens ordförande.
  • Stämman beslutade att ett styrelsearvode om totalt 310 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor till respektive styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att ett extra arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor med anledning av en extra arbetsinsats av denne i samband med förvärv av de fastigheter som bolaget tillträdde den 1 juli 2021.
  • Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag hade utsett auktoriserade revisorn Johan Eklund till huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade att arvode till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som kan ges ut med stöd av bemyndigandet genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna är begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till stämman utestående aktier.
  • Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, vilket utöver en mindre redaktionell ändring innebär att styrelsens säte ändras från Stockholm till Malmö stad samt att antalet aktier och aktiekapitalet (uttryckt i kronor) lägst ska uppgå till 5 000 000 och högst till 20 000 000.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson
Verkställande direktör

Sydsvenska Hem AB (publ)
Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö
Mobiltelefon: +46 761 76 07 00
E-mail: [email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 26 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 65 200 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700