Kommuniké från årsstämma den 29 september i Sydsvenska Hem

Vid årsstämma den 29 september 2016 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015/2016 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
  • Av tillgängliga vinstmedel om 241 750 962 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 6,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 15 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 1,63 kronor per aktie och vid andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 1,62 kronor per aktie. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 4 oktober 2016, 30 december 2016, 30 mars 2017 respektive 30 juni 2017.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2015/2016.
  • Det beslutades att omvälja styrelsen bestående av John Helgesson, Åsa Mossberg, Per-Åke Agnevik och Karl Runeberg och att John Helgesson ska vara styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ida Fransson, VD

Sydsvenska Hem AB (publ)

+46 8 402 5381

[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 22 500 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över 4 förvaltningsobjekt och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016, och ytterligare en fastighet tillträds första kvartalet 2017.  Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.

Sydsvenska Hem AB (publ)

c/o Pareto Business Management AB

Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700