Kommuniké från årsstämma den 2 oktober i Sydsvenska Hem AB (publ)

Vid årsstämma den 2 oktober 2018 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

  •  Fredric Blommé Sekund från Pareto Securities utsågs till ordförande vid årsstämman.
  •  Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018 intagna resultat- och balansräkningarna.
  •  Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 227 502 947 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,6 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 18 240 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med lika belopp, innebärande att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 1,9 kronor per aktie, eller totalt 4 560 000 kronor. Föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 4 oktober 2018, 28 december 2018, 29 mars 2019 och 28 juni 2019. Föreslås vidare att 209 262 947 kronor balanseras i ny räkning.

  •  Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2017/2018.  
  •  Det beslutades omvälja ledamöterna Karl Runeberg, Katarina Reigo, Robert Swartling och Andreas Morfiadakis för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Karl Runeberg valdes till styrelsens ordförande.
  •  Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna.
  •  Stämman beslutade om nyval det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Johan Eklund till huvudansvarig revisor.
  •  Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
  •  Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
  •  Stämman bemyndigade styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd volym om högst 240 000 aktier. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Sydsvenska Hem AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, VD

Sydsvenska Hem AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 5381

[email protected] 

Sydsvenska Hem i korthet 

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 22 500 kvadratmeter i uthyrningsbar yta, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den sista fastigheten tillträddes 1 mars 2018. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 2 oktober 2016.

Sydsvenska Hem AB (publ)

c/o Pareto Business Management AB


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700