Kommuniké från årsstämma den 15 april 2021 i Sydsvenska Hem AB (publ)

Vid årsstämma den 15 april 2021 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

 • Lars Nilsson från ENN Advokatbyrå utsågs till ordförande vid årsstämman.
 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i kallelsen till årsstämman, innefattande vinstutdelning enligt följande:

  Av tillgängliga vinstmedel om 231 179 154 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 3,8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 9 120 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid två olika tillfällen före nästa årsstämma med lika belopp, innebärande att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 1,9 kronor per aktie, eller totalt 4 560 000 kronor. Fastställdes att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 19 april 2021 och 30 juni 2021. Fastställdes vidare att 222 059 154 kronor balanseras i ny räkning.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna avseende räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020.
 • Det beslutades om omval av Lars Linzander, Robert Wadén, Karl Runeberg och Olof Andersson till ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Lars Linzander valdes till styrelsens ordförande. 
 • Det beslutades om ett styrelsearvode om totalt 270 000 kr, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor till övriga ledamöter.
 • Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Johan Eklund till huvudansvarig revisor.
 • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade om att anta ny bolagsordning med anledning av nya lagregler som trätt ikraft avseende avstämningsdag. Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag upptaget i kallelsen till stämman.
 • Stämman beslutade att godkänna ingåendet av avtal om förvärv av samtliga aktier i Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören och Angelicagruppen AB genom beslut om riktad nyemission av aktier att betalas genom kvittning av köpeskillingsfordran.
 • Stämman beslutade om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, genom kontant betalning, kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av totalt högst 4 000 000 aktier i Bolaget. Beslutades att emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

15 april 2021 

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Lars Linzander, styrelsens ordförande

Sydsvenska Hem AB (publ)

+46 8 402 53 82

[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och samhällsfastigheter. Beståndet omfattar ca 22 000 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700