Kallelse till extra bolagsstämma i Sydsvenska Hem AB (publ)

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org. nr 559038-4177, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 augusti 2021.

Med anledning av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 6 augusti 2021.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har den som

 • dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast den 29 juli 2021, samt
 • dels senast torsdagen den 5 augusti 2021 anmält sig till stämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 29 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 juli 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 20 och 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

För att minska den manuella hanteringen som fysiska poströster innebär uppmanas aktieägarna att i första hand avlägga sin poströst elektroniskt genom följande formulär via tjänsten Poströsta.se.;  https://postrosta.web.verified.eu/?source=sydsvenskahem.

Fysisk aktieägare eller, i förekommande fall, behörig företrädare för aktieägare som är en juridisk person, legitimerar sig då med BankID eller annan säker signeringslösning (närmare instruktioner, villkor och anvisningar för poströstningen framgår i formuläret).

För den aktieägare som inte har möjlighet att avlägga sin röst genom det digitala poströstningsformuläret ovan, finns formuläret även tillgängligt på Bolagets webbsida www.sydsvenskahem.se  och hos Pareto Business Management AB, att: Oskar Wigsén, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, e-post: [email protected]

Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Pareto Business Management AB på telefon +46 (0) 8 402 53 82.

Komplett ifyllt och signerat poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 5 augusti 2021. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen elektroniskt till poströsta.se via ovan angivna länk, eller via e-post till [email protected] alternativt via post till Sydsvenska Hem AB (publ), "Extra bolagsstämma 2021", Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 5 augusti 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig och kommer inte räknas. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakter och behörighetshandlingar (ska bifogas poströstningsformuläret)
Aktieägare kan poströsta på bolagsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten ska bifogas poströstningsformuläret när det skickas in (oavsett om poströsten avläggs elektroniskt, via e-post eller post). Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det uttryckligen framgår av fullmakten. Om det inte anges någon giltighetstid i fullmakten gäller den högst ett år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär återfinns på Bolagets webbplats, www.sydsvenska hem.se. För att få fullmaktsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Pareto Business Management AB på telefon +46 (0) 8 402 53 82.

Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Registreringsbevis ska utvisa de aktuella förhållanden som gäller när poströstning sker och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för bolagsstämman.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per idag totalt 2 400 000 aktier registrerade, motsvarande 2 400 000 röster. Med stöd av det bemyndigande som årsstämman den 15 april 2021 gav till styrelsen, har styrelsen den 1 juli 2021 fattat beslut om en riktad nyemission om totalt 2 978 965 aktier, motsvarande lika många röster, med betalning i form av kvittning av fordringar på köpeskilling om totalt 328 341 522 kr 30 öre. Efter fulltecknad emission kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 5 378 965, motsvarande lika många röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagens ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till styrelsens ordförande Lars Linzander, [email protected] eller via post till Sydsvenska Hem AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, senast tisdagen den 27 juli 2021. Efterfrågade upplysningar lämnas genom att hållas tillgängliga på Bolagets webbsida www.sydsvenskahem.se senast lördagen den 31 juli 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin e-postadress eller postadress.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida www.sydsvenskahem.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
 7. Beslut avseende ny bolagsordning.
 8. Val av nya styrelseledamöter.
 9. Beslut om arvode åt styrelsen.
 10. Stämmans avslutande.

 Förslag till beslut vid stämman

§ 2 Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att advokaten Lars Nilsson, Stockholm eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar, utses som ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Styrelsen föreslår Lars Linzander och Oskar Wigsén eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 7 Beslut avseende ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning. De föreslagna förändringarna från existerande bolagsordning är som följer:

Existerande lydelse Föreslagen lydelse

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med högst 2 styrelsesuppleanter.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 8 Val av nya styrelseledamöter
Till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås - med entledigande av Karl Runeberg och Robert Wadén - nyval av Wilhelm Bergengren, Johan von Kantzow och Johan Olofsson.

Wilhelm Bergengren är född 1962. Han är utbildad civilekonom och VD för fastighetsbolaget AB Lomma Tegelfabrik. Har tidigare arbetat som finansanalytiker och mäklare på Alfred Berg Fondkommission.

Johan von Kantzow är född 1971 och har en Bachelor of Science vid Pepperdine University i Los Angeles och MBA-examen från Institute Superieur de Gestion i Paris. Johan von Kantzow är ordförande i Hans von Kantzow Stiftelse samt i Berth von Kantzow Stiftelse samt därutöver styrelseledamot i Kantzow Holding AB, Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning, Soundation AB och Lucentor AB.

Johan Olofsson född 1974 och har civilingenjörsexamen och teknologie doktorsexamen från Chalmers tekniska högskola. Johan Olofsson har byggt upp och driver optikerkedjan Aoptik med cirka 35 butiker samt bedriver investeringsverksamhet med bl.a. fastigheter och aktier. 

Noteras att ett beslut i enlighet med förslaget under denna punkt förutsätter ett föregående beslut av stämman i enlighet med § 7 ovan. 

§ 9 Beslut om arvode åt styrelsen
Föreslås att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 350 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande, vardera 20 000 kronor till avgående ledamöter och vardera 40 000 kronor till övriga ledamöter.

Dokumentation
Förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt från och med senast den 23 juli 2021 för Bolagets aktieägare på bolagets adress, Sydsvenska Hem AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på Bolagets webbplats www.sydsvenskahem.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm juli 2021
Sydsvenska Hem AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Lars Linzander, styrelseordförande

+46 (0)70 862 22 19

[email protected]  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2021.

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som efter dagens tillträde indirekt äger 25 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar efter dagens tillträde en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och idag har 20 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700