Kallelse till extra bolagsstämma i Sydsvenska Hem

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2016 klockan 11.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i stämman ska
Dels vara införd i aktieboken den 25 april 2016
Dels senast den 25 april 2016 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Sydsvenska Hem AB (publ), Att: Ida Fransson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected] . Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 25 april 2016, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordning. 
4. Val av en eller två justeringspersoner. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Fastställande av arvode till styrelsen. 
7. Val av styrelse och styrelseordförande. 
8. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen: 
   a) Beslut om bemyndigande av nyemission 
9. Stämmans avslutande.

Förslag om styrelse och arvode till styrelse och revisorer
Val av ordförande vid stämman, arvode till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 1, 6 och 7).

Aktieägarna Magnus Lindholm, Johan Olofsson, Karl Runeberg, YR Invest AB, John Helgesson Förvaltning AB, Lovén & Helgesson Invest AB och Carl Trygger Stipendie- och Underhållsstiftelse, som representerar sammanlagt 21,67 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Ida Fransson ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
 • Föreslås att styrelsearvodet intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgår till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 6).
 • Nyval av styrelseledamöterna John Helgesson, Åsa Mossberg, Per-Åke Agnevik och Karl Runeberg för tiden intill nästa årsstämma. John Helgesson föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 7).
 • I anslutning till denna extra bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Sven Hegstad, och de nuvarande styrelseledamöterna, Stefan Gattberg och Ida Fransson, att lämna bolagets styrelse.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter 

John Helgesson

 • Född 1945, Magisterexamen i juridik från Lunds universitet.
 • 40 års erfarenhet av fastighets- och finansbranschen.
 • Fd VD för Stena Fastigheter.
 • Aktuella styrelseuppdrag: Skandia Fastigheter AB.
 • Tidigare styrelseuppdrag inkluderar bla: Swedish Propery Federation, Länsförsäkringar AB, Wasa Försäkring, SIPA.

Åsa Mossberg

 • Född 1969, Magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm (SSE) med mer än 10 års erfarenhet från aktieanalys.
 • Fd. nordisk analyschef på UBS och sektoransvarig på Kaupthing, samt tidigare finanschef i Baltikum på Procter & Gamble.
 • Grundare och ägare av Beadifference (rådgivare inom hållbarhetsfrågor för företag).
 • Aktuella styrelseuppdrag: Huskvarnen Holding AB, Bonäsudden Holding AB, Vårdfastigheter Sverige I AB.
 • Tidigare styrelseuppdrag: EMS Seven Seas ASA (noterat på OSE).

Per-Åke Agnevik

 • Född 1940, Utbildad inom Försvarsmakten.
 • Tidigare Officer i Försvarsmakten 1961-65 samt reserv officer 1965-95.
 • Regionchef för Svensk Bilprovning 1965-2004.
 • Stiftelseförvaltare för Carl Trygger Stipendie- och Underhållsstiftelse sedan 2001.
 • Aktuella styrelseuppdrag: AB Boxholmshus, Vökby AB, Kommunalförbundet ISAM och HB-lokalstyrelse i Vara, Pilängen Logistik AB, Bonäsudden Holding AB.

Karl Runeberg

 • Född 1974, Masterexamen och Entreprenörskolan från Chalmers Tekniska Högskola, Nationalekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.
 • 8 års Asien-erfarenhet såsom Global försäljningschef Sandvik AB i Kina, Managing Director på Forbes Lux Vietnam, VP Sales på Oriflame Vietnam.
 • Grundare av flera företag, bl a Pilotfish Networks AB samt ägare av Runeberg Fastigheter AB.

Beslut om bemyndigande av nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för extra bolagsstämman den 29 april 2016. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelseledamöters aktier
Följande styrelseledamöter äger personligen aktier i Sydsvenska Hem AB (publ) : Karl Runeberg äger personligen 20 000 aktier.

Följande styrelseledamöter representerar aktieägare som äger aktier i Sydsvenska Hem AB (publ): John Helgesson representerar aktieägare som tillsammans äger 20 000 aktier. Per-Åke Agnevik representerar aktieägare som tillsammans äger 150 000 aktier. Karl Runeberg representerar aktieägare som tillsammans äger 320 000 aktier.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 2 400 000 aktier, motsvarande 2 400 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Dokumentation
Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Sydsvenska Hem AB (publ) c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm april 2016

SYDSVENSKA HEM AB (PUBL)
Styrelsen 


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700