Kallelse till årsstämma i Sydsvenska Hem AB (publ)

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org.nr 559038-4177, ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") kallas till årsstämma.

Tid: Den 3 maj 2022 kl. 15.00. Aktieägare välkomna från kl. 14:30.

Plats: Wigge & Partners Advokat KB, Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 25 april 2022 samt anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 26 april 2022. Anmälan kan ske via:

 • brev till Sydsvenska Hem AB (publ), "Årsstämma", Att: Anette Nilsson, Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö; eller
 • e-post direkt till [email protected].

I anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Ombud m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare måste behörighetshandlingar, exempelvis skriftlig, daterad fullmakt och eventuellt registreringsbevis vara tillgängliga vid stämman. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid sändas till Bolaget under ovanstående adress i god tid före stämman och helst senast den 25 april 2022. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sydsvenskahem.se och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta vid stämman. Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast den 27 april 2022. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut angående:
  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
 10. Val av:
  1. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  2. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter
 11. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse för aktieägares företrädesrätt
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

 • Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås Lars Linzander, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

 • Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Jan Barchan och Mats Cederholm, som representerar Briban Invest Aktiebolag och Cedelma AB, eller vid förhinder för dessa, den eller de personer som styrelsen anvisar.

 • Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

 • Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (punkt 9)

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 310 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor till respektive styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Föreslås att ett extra arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor med anledning av en extra arbetsinsats av denne i samband med förvärv av de fastigheter som Bolaget tillträdde den 1 juli 2021.

Styrelsen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 • Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 10 a)

Föreslås omval av Lars Linzander, Olof Andersson, Wilhelm Bergengren, Johan von Kantzow och Johan Olofsson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Lars Linzander föreslås väljas till styrelsens ordförande.

 • Val av revisorer och eventuella revisionssuppleanter (punkt 10 b)

Föreslås att årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

 •  Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse för aktieägares företrädesrätt (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet.

 • Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning. Den föreslagna förändringen från existerande bolagsordning är som följer:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Firma § 1 Företagsnamn
Bolagets firma är Sydsvenska Hem AB (publ). Bolagets företagsnamn är Sydsvenska Hem AB (publ).
2 § Säte 2 § Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö stad.
§ 4 Aktiekapital och antal aktier § 4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000. Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen och kommer tillsammans med övrig dokumentation inför stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets webbplats: www.sydsvenskahem.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 11 och 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgänglig på www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrig information

Bolaget har vid tiden för utfärdandet av kallelsen 5 378 965 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

* * *

Stockholm i mars 2022

Sydsvenska Hem AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Adielsson, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
E-post: [email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 26 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016, den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och per den 1 juli 2021 har 21 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700