Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 september 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 september 2016.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Sydsvenska Hem AB (publ), Att Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 23 september 2016, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 400 000 aktier, motsvarande 2 400 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
   (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   (b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
   (a) Beslut om bemyndigande av nyemission
14. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 241 750 962 kr utdelas ett belopp om 6,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 15 600 000 kronor fördelad på fyra separata tillfällen. Det föreslås att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagar för betalning av utdelningen.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9, 10, 11 och 12)

Aktieägare som är representerade av styrelsen och sammanlagt står för 18 % av aktierna och rösterna i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman. Styrelsens ordförande John Helgesson, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2).

  • Antalet styrelseledamöter ska vara 3-10 ledamöter med minst en suppleant och högst tio suppleanter (ärende 9).
  • Antalet revisorer ska vara 1-2 med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag (ärende 9).
  • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ledamöterna (ärende 10).
  • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10).
  • Omval av John Helgesson, Åsa Mossberg, Per-Åke Agnevik och Karl Runeberg till styrelseledamöter. John Helgesson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 11).
  • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 12).

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och med den 29 augusti att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats www.sydsvenskahem.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Beslut om bemyndigande av nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelseledamöters aktier

Följande styrelseledamöter äger personligen aktier i Sydsvenska Hem AB (publ): Karl Runeberg (20 215 aktier).

Följande styrelseledamöter representerar aktieägare som äger aktier i Sydsvenska Hem AB (publ): John Helgesson (aktieägare som tillsammans äger 20 000 aktier), Per-Åke Agnevik (aktieägare som tillsammans äger 150 000 aktier) och Karl Runeberg (aktieägare som tillsammans äger 420 215 aktier).

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Sydsvenska Hem AB (publ) c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm 1 september 2016

SYDSVENSKA HEM AB (PUBL)
Styrelsen


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700