Sydsvenska Hem AB (publ) Halvårsrapport januari 2021 - juni 2021

Perioden, januari - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 22 989 tkr (22 613)
 • Driftnettot uppgick till 15 550 tkr (16 501)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 735 tkr (8 886)
 • Resultat efter skatt uppgick till 10 059 tkr (-724) motsvarande 4,19 kr per aktie (-0,30)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader hänförliga till förvärv om 650 tkr (0).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 778 800 tkr (756 994)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 560 tkr (8 521)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,61 ggr (2,70) och belåningsgraden till 64,75 % (66,62)
 • NRV per aktie uppgick till 113,45 kr (106,75)

Kvartalet april - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 11 409 tkr (11 286)
 • Driftnettot uppgick till 8 121 tkr (8 541)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 359 tkr (4 840)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12 869 tkr (-3 421) motsvarande 5,36 kr per aktie (-1,43)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader hänförliga till förvärv om 650 tkr (0).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 778 800 tkr (756 994)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 693 tkr (6 238)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,93 ggr (2,85) och belåningsgraden till 64,75 % (66,62)

NRV per aktie uppgick till 113,45 kr (106,75

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)

Telefon: +46 (0) 761 76 07 00

[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 25 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och per den 1 juli 2021 har 20 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700