Halvårsrapport för perioden juli-december 2016

  • Nettoomsättning uppgick till 22 148 tkr.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 9 122 tkr.
  • Totala tillgångar uppgår till 630 651 tkr.
  • Koncernen hade per 2016-12-31 likvida medel om 53 079 tkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,8 kr
  • Bolaget bildades den 2 december 2015 och var vilande fram till att fastigheterna förvärvades under våren 2016. Historiska jämförelsetal för perioden föregående år saknas därmed.

Finansiell kalender
2017-05-23 - Kvartalsredogörelse Q3 2016/2017
2017-08-29 - Bokslutskommuniké 2016/2017

Stockholm den 27 februari 2017

Sydsvenska Hem AB (publ)
Org.nr: 559038-4177

Åsa Mossberg 
tf. Styrelseordförande 

Per-Åke Agnevik
Styrelseledamot

Karl Runeberg
Styrelseledamot

Ida Fransson  
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ida Fransson, VD +46 8 402 53 83, [email protected]
Johan Åskogh +46 8 402 53 81, [email protected] 

Sydsvenska Hem i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 22 500 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över 4 förvaltningsobjekt och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016, och ytterligare en fastighet tillträds första kvartalet 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700