Kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2017 Sydsvenska Hem

Kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2017

VD har ordet

Koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd. Bolaget tillträdde den 1 mars förskolan i Kävlinge och har nu tillträtt alla de fem förvärvade fastigheterna.

Bolaget bildades den 2 december 2015 och var vilande fram till att fastigheterna förvärvades under våren 2016. Historiska jämförelsetal för perioden föregående år saknas därmed.

  jan 2017- mars 2017 Juli 2016 - mars 2017
Totala tillgångar, tkr 742 731 742 731
Nettoomsättning, tkr* 8 980 31 128
Likvida medel, tkr 27 803 27 803
Resultat efter skatt, tkr 1 630 10 752
Resultat per aktie, kr 0,68 4,48

*Tillträdet av Kävlinge Fastighets AB samt periodiseringar har påverkat kvartalet. För hela perioden ligger intäkter och kostnader i nivå med förväntan.

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 400 000 stamaktier.

Rapportkalender

  1. 2017-05-23, kvartalsredogörelse Q3 2016/2017
  2. 2017-08-29, bokslutskommuniké 2016/2017
  3. 2017-10-02, årsstämma
  4. 2017-11-28, kvartalsredogörelse Q1 2017/2018

Revisorns granskning

Redogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den sista fastigheten tillträddes 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ida Fransson, VD +46 8 402 53 83, [email protected]

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, [email protected]

Eller gå in på www.sydsvenskahem.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700