Kvartalsredogörelse juli - september 2016, Q1

Koncernen

  •  Nettoomsättning uppgick till 11 814 Tkr
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 993 Tkr
  •  Totala tillgångar uppgick till 687 005 Tkr
  •  Likvida medel uppgick till 52 879 Tkr
  •  Resultat per aktie uppgick till 2,1 kr

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte fanns under juli - september 2015. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat och kommer således inte att särredovisas.

VD har ordet

Koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad riktning med ett i allt väsentligt fullt uthyrt fastighetsbestånd.

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av första kvartalet 2 400 000 stamaktier.

Rapport kalender

Halvårsrapport 2017-02-27.

Revisorns granskning

Kvartalsredogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 29 november 2016

Sydsvenska Hem AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Johan Åskogh, tf VD Sydsvenska Hem AB,  +46 8 402 53 81, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700