REGMAR

Hög soliditet, låg belåningsgrad, uteslutande bankfinansiering och tillkommande kassaflöde

Resultat i korthet juli - september 2022

 • Hyresintäkterna för kvartalet uppgår till 18 522 tkr (19 522), en minskning med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 13 320 tkr (13 881), motsvarande en minskning med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 7 026 tkr (2 452) en ökning med 187 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Föregående år belastades av exit fee för uppsagt managementavtal om 5 700 tkr.
 • Värdeförändringen för förvaltningsfastigheter uppgick till 2 097 tkr (24 023).
 • Kvartalets resultat uppgår till 4 926 tkr (21 967), motsvarande 0,76 kr per aktie (4,08).

Resultat i korthet januari - september 2022

 • Hyresintäkterna uppgår för perioden till 57 109 tkr (42 511), en ökning med 34 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår för perioden till 36 678 tkr (29 431), motsvarande en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 18 731 tkr (10 187), en ökning med 84 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Föregående år belastades av exit fee för uppsagt managementavtal om 5 700 tkr.
 • Värdeförändringar uppgick till 49 768 tkr (33 130).
 • Periodens resultat uppgår till 52 543 tkr (32 026) motsvarande 9,16 kr per aktie (9,44).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 30 september till 1 409 600 tkr (1 342 440 inklusive nyttjanderättstillgångar).
 • Belåningsgraden uppgick per 30 september till 38,89 procent (50,18).
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick per 30 september till 130,19 kr (116,70), vilket är en ökning med 12 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Tomträtten med bostadsfastigheten Ridskolan 3 är avyttrad baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 230 mkr.
 • Förvärv av fastigheten Minerva 14 i Helsingborg baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 109 mkr.
 • Den 11 juli registrerades den helt säkerställda företrädesemissionen vid Bolagsverket. Antalet aktier ökade därmed med 1 075 793 och uppgår därefter till totalt 6 454 758 aktier. Emissionslikviden om 96 mkr har tillförts bolaget.  

VD Gustav Adielsson kommenterar:

En omvärld med krig, oro och stigande inflation påverkar fastighetsmarknaden med bland annat stigande räntor som resultat. Sydsvenska Hem står dock väl rustat för att hantera de nya marknadsförutsättningar som råder. Bolaget har uteslutande bankfinansiering, varav hälften till fast ränta i ytterligare drygt tre år.

Sydsvenska Hem har en förhållandevis låg belåningsgrad om 39 procent och har till majoriteten fullt indexreglerade hyreskontrakt. I praktiken innebär det att räntehöjningar får en begränsad effekt, samtidigt som huvuddelen av bolagets hyresintäkter kommer att påverka intjäningsförmågan positivt som en följd av kommande indexuppräkning från och med kommande årsskifte.

Bolagets förhållandevis låga belåningsgrad samt kassalikvid ger oss goda möjligheter för tillväxt. Vi letar kontinuerligt efter nya fastigheter och står som välfinansierade redo när rätt tillfälle ges. Målsättningen är en fastighetsportfölj med diversifiering i fastighetskategori och hyresgäster. Detta förhållningssätt menar vi skapar god riskspridning, stabila kassaflöden och långsiktighet.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2022. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 27 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 74 910 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700