Sydsvenska Hem AB (publ) Delårsrapport januari - september 2021

Kvartalet juli - september 2021 är det första kvartalet som inkluderar de fastigheter som tillträdes den 1 juli 2021. De förvärvade fastigheternas resultaträkningar är endast inkluderade i det tredje kvartalets siffror, vilket man behöver beakta i jämförelsen med ackumulerade siffror och föregående år.

Perioden, januari - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 42 511 tkr (33 638)
 • Driftnettot uppgick till 29 431 tkr (24 272)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader om -5 700 tkr (0) hänförliga till Exit fee vid uppsägning av avtalet med Pareto Business Management AB.  
 • Förvaltningsresultatet uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 15 887 tkr (12 948)
 • Resultat efter skatt uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 37 726 tkr (3 006) motsvarande 11,1 kr per aktie (1,3)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 2021-09-30 till 1 325 100 tkr (764 500 tkr uppgick värdet till per 2020-12-31)
 • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 33 130 tkr (-10 592)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 574 tkr (13 521)
 • Räntetäckningsgraden uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 2,8 ggr (2,7) och belåningsgraden till 52,7% (66,2)
 • NRV per aktie uppgick till 116,7 kr (108,5)

Kvartalet juli - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 19 522 tkr (11 025)
 • Driftnettot uppgick till 13 881 tkr (7 771)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader om -5 700 tkr (0) hänförliga till Exit fee vid uppsägning av avtalet med Pareto Business Management AB. 
 • Förvaltningsresultatet uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 8 152 tkr (4 062)
 • Resultat efter skatt uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 27 667 tkr (3 730) motsvarande 5,1 kr per aktie (1,6)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 2021-09-30 till 1 325 100 tkr (764 500 tkr uppgick värdet till per 2020-12-31)
 • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 24 023 kr (234)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 984 tkr (5 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 3,3 ggr (2,6) och belåningsgraden till 52,7% (66,2)
 • NRV per aktie uppgick till 116,7 kr (108,5)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 26 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och per den 1 juli 2021 har 20 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2021. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com 


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700