REGMAR

Kvartalsrapport Sydsvenska Hem AB (publ) januari - mars 2024

Förbättrat förvaltningsresultat med 29%

Koncernens resultat i korthet januari - mars 2024

 • Hyresintäkterna uppgår för kvartalet till 25 989 tkr (23 020), en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Driftnetto uppgår för kvartalet till 18 244 tkr (15 541), motsvarande en ökning med 17 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 10 194 tkr (7 891) en ökning med 29 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 0 tkr (-937).
 • Värdeförändring derivat uppgick till 1 778 tkr (0).
 • Kvartalets resultat uppgår till 9 723 tkr (6 137) motsvarande 1,51 kr per aktie (0,95).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 31 mars till 1 461 415 tkr (1 444 871).
 • Belåningsgraden uppgick per 31 mars till 42,09 procent (39,23). Räntetäckningsgraden var 2,67 gånger (2,46).
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick per 31 mars till 127,34 kr (132,47), vilket är en minskning med 4 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under året

 • Inför årsstämman den 22 maj 2024 har styrelsen föreslaget en utdelning om 1,00 kr (0) per aktie. Resterande del av årets resultat återinvesteras i verksamheten för fortsatt tillväxt.
 • Bolaget redovisar återigen ett kvartal med ökat förvaltningsresultat. Vi ser effekten från att fastighetsbeståndet har ökat genom förvärv och slutförda projekt. Detta i kombination med låg belåningsgrad om 42,09 procent och där drygt hälften av lånen löper till fast ränta som uppgår till 2,05 procent, skapar möjligheten till förbättrat förvaltningsresultatet.  

VD Gustav Adielsson kommenterar:
Sydsvenska Hem inleder året med fortsatt ökande hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat. Med uteslutande bankfinansiering och stabila nyckeltal står Sydsvenska Hem redo för ytterligare förvärv och utvecklingsprojekt.

Stark start på året och kapacitet för fortsatt tillväxt
Sydsvenska Hem levererar en stark start på året. Intäkterna ökade med 13 procent och driftnettot med 17 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Förvaltningsresultatet uppgår för kvartalet till 10 194 tkr (7 891), vilket är en ökning med 29 procent. Med uteslutande bankfinansiering, varav drygt hälften till fast ränta om 2,05 procent i ytterligare två år, redovisar Sydsvenska Hem en räntetäckningsgrad på höga 2,67 ggr och en belåningsgrad om 42 procent. Detta innebär att Sydsvenska hem har ett mycket bra utgångsläge för tillväxt genom kompletterande fastighetsförvärv. Bolaget fokuserar på fastigheter i södra Sverige och vi utvärderar löpande förvärvsmöjligheter på marknaden.

En flexibel strategi ger rätt möjligheter
Sydsvenska Hem förvaltar, utvecklar och förvärvar fastigheter inom alla segment. Att inte vara begränsad till något specifikt segment ger bolaget en stor flexibilitet. Bolaget har idag nästan uteslutande kommersiella fastigheter och för att minimera risk eftersträvar vi en lång hyrestid i våra hyreskontrakt. Vid utgången av första kvartalet var den återstående hyrestiden för Sydsvenska Hem fastighetsportfölj 7 år, varav 35 procent av hyresintäkterna kommer från offentliga kontrakt. Denna sammansättning i portföljen menar vi ger stabil avkastning till begränsad risk. Sydsvenska Hem redovisar för perioden ett fastighetsvärde om totalt 1 461 415 till ett vägt direktavkastningskrav om 6,09 procent i den senaste värderingen från ett externt värderingsinstitut.

Med ett opportunistiskt förhållningssätt ser vi på Sydsvenska Hem fram emot att fortsätta skapa nya affärer, ökande lönsamhet och långsiktigt värde.

Malmö den 22 maj 2024

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2024 kl 08:00. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 29 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 79 890 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700