REGMAR

Kvartalsrapport Sydsvenska Hem AB (publ) januari - mars 2023

Stark start i utmanande tider

Koncernens resultat i korthet januari - mars 2023

 • Hyresintäkterna uppgår för kvartalet till 23 020 tkr (20 129), en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Driftnetto uppgår för kvartalet till 15 541 tkr (11 276), motsvarande en ökning med 38 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 7 891 tkr (5 191), en ökning med 52 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringar uppgick till -937 tkr (6 302).
 • Kvartalets resultat uppgår till 6 137 tkr (10 776) motsvarande 0,95 kr per aktie (2,00).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 31 mars till 1 444 871 tkr (1 451 055).
 • Belåningsgraden uppgick per 31 mars till 39,23 procent (49,47).
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick per 31 mars till 132,47 kr (128,53), vilket är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under året

 • Styrelsen föreslår årsstämman den 23 maj 2023 att ingen utdelning lämnas och att resultatet återinvesteras i verksamheten och används i den fortsatta expansionen.
 • Den 14 februari 2023 öppnade Stora Coop i Svedala sin nya butik med en yta om 3 100 kvm som Sydsvenska Hem uppfört.
 • Nya kontrakt har tecknats i fastigheten Malmö Cronholm 1 om ca 800 kvm. Hyresgästerna kommer att tillträda sina nya ytor till kommande årsskifte.
 • Hyresgästanpassningen av nytt kontor är i slutskede i fastigheten Staffanstorp Brågarp 6:727. Utökade ytor om 1 145 kvm tillträds av hyresgästen nästa kvartal.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Industrifastigheten Malmö Flintkärnan 4 tillträddes den 3 april 2023 med en uthyrningsbar yta om 2 000 kvm.

VD Gustav Adielsson kommenterar:

Fastighetsmarknaden i Sverige påverkas av en ökad osäkerhet på den globala scenen och ökade räntekostnader kopplat till hög inflation. Stibor har ökat med över 3 procentenheter sedan samma period förra året. Med uteslutande bankfinansiering, varav hälften med fast ränta i ytterligare 3 år, står Sydsvenska Hem dock väl rustade i den nya verklighet som nu präglar fastighetsmarknaden.

Sydsvenska Hems affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd som kan generera starka och stabila kassaflöden. Denna modell menar vi med tiden skapar värde, möjligheter för förvärv och därmed ytterligare volym. En viktig komponent i denna modell är långa kontraktstider. Vi sätter stort fokus på att öka snittlängden på hyreskontrakten i vårt bestånd och genomsnittlig återstående avtalslängd för hyresavtalen uppgår till 7 år. Detta skapar en stabil intjäningsförmåga över tid.

Majoriteten av Sydsvenska hems fastigheter är kommersiella. Detta innebär att våra hyreskontrakt räknas upp genom indexuppräkning av hyresintäkterna, vilket ger ett bra skydd i tider av hög inflation och högre ränteläge.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 kl 08.00. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 28 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 76 910 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700