REGMAR

SYDSVENSKA HEM AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

Majoritet kommersiella fastigheter, uteslutande bankfinansiering och välfylld kassa

Resultat i korthet oktober - december 2022

 • Hyresintäkterna för kvartalet uppgår till 21 551 tkr (20 140), en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 14 864 tkr (11 522), motsvarande en ökning med 29 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kvartalets förvaltningsresultat uppgår till 7 678 tkr (5 355) en ökning med 43 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Värdeförändringen avseende förvaltningsfastigheter uppgick till 412 tkr (44 759).
 • Kvartalets resultat uppgår till 10 336 tkr (38 426), motsvarande 1,60 kr per aktie (7,14).

Resultat i korthet januari - december 2022

 • Hyresintäkterna uppgår till 78 660 tkr (62 651), en ökning med 26 procent jämfört med föregående år.
 • Koncernens driftnetto uppgår till 51 542 tkr (40 953), motsvarande en ökning med 26 procent jämfört med föregående år.
 • Förvaltningsresultatet uppgår till 26 409 tkr (15 542), en ökning med 70 procent jämfört med föregående år. Föregående år belastades av exit fee för uppsagt managementavtal om 5 700 tkr.
 • Värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter uppgick till 50 180 tkr (77 889).
 • Årets resultat uppgår till 62 879 tkr (70 452) motsvarande 10,63 kr per aktie (18,11).
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 31 december till 1 441 534 tkr (1 417 630).
 • Belåningsgraden uppgick per 31 december till 39,51 procent (48,12).
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick per 31 december till 131,39 kr (125,96), vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under året

 • Tomträtten med bostadsfastigheten Ridskolan 3 i Helsingborg har under andra kvartalet 2022 avyttrats baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 230 mkr.
 • Under andra kvartalet 2022 förvärvades av fastigheten Minerva 14 i Helsingborg baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 109 mkr.
 • Den 11 juli 2022 registrerades den helt säkerställda företrädesemissionen vid Bolagsverket. Antalet aktier ökade därmed med 1 075 793 och uppgår därefter till totalt 6 454 758 aktier. Emissionslikviden om 96 mkr har tillförts bolaget.  
 • Två nybyggnadsprojekt har slutförts under året och hyresgästerna har tillträtt respektive fastighet, däribland stora Coop i Svedala som genomförts med god projektvinst.  

Utdelning

 • Styrelsen kommer att föreslå en utdelning om 0,00 kr (0,00) per aktie och att årets resultat återinvesteras i verksamheten och används i den fortsatta expansionen.

VD Gustav Adielsson kommenterar:

2022 kan minst sagt beskrivas som oroligt och turbulent. Efter två års pandemi med kraftfulla stimulanser från centralbanker gick vi in i ett år som kom att präglas av krig, stigande räntor och energipriser. Sydsvenska Hem har en fastighetsportfölj som är väl rustad för det marknadsklimat som för närvarande präglar marknaden.

Sydsvenska hem har övervägande kommersiella fastigheter, där majoriteten av våra hyreskontrakt räknas upp genom indexuppräkning av hyresintäkterna. Detta tillkommande kassaflöde kompenserar för ökade avkastningskrav i marknaden.

Sydsvenska Hem har uteslutande bankfinansiering, varav drygt hälften till fast ränta i ytterligare tre år. Tillsammans med Sydsvenska Hems förhållandevis låga belåningsgrad om cirka 40 procent innebär detta att räntehöjningar får en begränsad effekt för bolaget finansieringskostnad.  Som välfinansierat bolag står vi dessutom redo för de förvärvsmöjligheter som sannolikt dyker upp som en konsekvens av de nya marknadsförutsättningar som råder.

Hyresintäkterna för året uppgår till ca 79 mkr. Detta motsvarar en ökning med 26 procent jämfört med samma period förra året. Ett flertal större utvecklingsprojekt har slutförts och gått in i förvaltningen, vilket påverkar kassaflödet positivt framöver. Vårt förvaltningsresultat har under året ökat med 70 procent och uppgår till totalt 26,4 mkr. Periodens resultat landar på 62,9 mkr.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl 08.00. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 27 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 74 910 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700