Bokslutskommuniké för 2016/2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 5 oktober 2017, 29 december 2017,   29 mars 2018 och 29 juni 2018.

Hyresintäkter för perioden 2016-07-01 till 2017-06-30 uppgick till 43 286 tkr (9 378), och för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 till 12 158 tkr.

Driftsöverskott för perioden 2016-07-01 till 2017-06-30 uppgick till 33 859 tkr (6 748), och för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 till 9 779 tkr.

Koncernen hade per 2017-06-30 likvida medel om 30 912 tkr (43 143).

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna per 2017-06-30 uppgår till 726 000 tkr (630 651).

Koncernens eget kapital per 2017-06-30 om 233 860 tkr (221 425) ger en soliditet på 31 % (33).

2017-08-29

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, [email protected]
Ida Fransson + 46 8 402 50 00, [email protected] 

Sydsvenska Hem i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 200 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016, och den femte fastigheten tillträddes i mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700