Aktieägarna i Sydsvenska Hem

kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2017
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm. 

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman;

  • ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 september 2017, och
  • ombeds anmäla sitt deltagande hos bolaget senast den 29 september 2017.

Anmälan kan ske skriftligt per post till Sydsvenska Hem AB (publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller per e-post: [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 26 september 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.sydsvenskahem.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

Dispositioner beträffande resultat (ärende 8)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 230 414 240 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,50 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 18 000 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med två olika stora belopp, innebärande att vid det första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 1,88 kronor per aktie, eller totalt 4 512 000 kronor och att vid det andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 1,87 kronor per aktie, eller totalt 4 488 000 kronor. Föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 5 oktober 2017, 29 december 2017, 29 mars 2018 respektive 29 juni 2018. Föreslås vidare att 212 414 240 kronor balanseras i ny räkning.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelseledamöterna och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 10, 11 och 12)

Följande förslag till stämman har lagts fram av aktieägarna Karl Runeberg, Johan Von Kantzow och Johan Olofsson som representerar sammanlagt cirka 10 procent av samtliga aktier och röster i bolaget:

  • Föreslås att Mattias Friberg från Roschier Advokatbyrå ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
  • Föreslås att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra utan styrelsesuppleanter (ärende 10).
  • Föreslås att antalet revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara en utan revisorssuppleanter (ärende 10).
  • Föreslås att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna (ärende 11).
  • Föreslås att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning (ärende 11).
  • Föreslås omval av Karl Runeberg samt nyval av Katarina Riego, Robert Swartling och Andreas Morfiadakis för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Karl Runeberg föreslås väljas till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamöterna Per-Åke Agnevik och Åsa Mossberg har avböjt omval (ärende 12).
  • Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 12).

Ändring av bolagsordningen (ärende 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning, huvudsakligen innefattande införande av en bestämmelse om att aktieägare, för att äga rätt att delta på bolagsstämma, även måste anmäla aktieägarens och eventuella biträdens deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de aktier som företräds vid stämman.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 400 000 aktier, motsvarande 2 400 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande, föreslagen ny bolagsordning samt fullmaktsformulär kommer från och med den 4 september 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm och på bolagets webbplats www.sydsvenskahem.se, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm den 4 september 2017

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, +46 8 402 53 81, [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2017.

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i uthyrningsbar yta, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den sista fastigheten tillträddes 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700