Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet AB

Swemet AB håller extra bolagsstämma fredagen den 25 oktober 2019 klockan 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 oktober 2019 (avstämningsdag fredagen den 18 oktober 2019), och
dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 21 oktober 2019.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Swemet AB, Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, per e-post: [email protected] eller per telefon: 013-100580. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 oktober 2019 (avstämningsdag fredagen den 18 oktober 2019). Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.swemet.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om
  a) emission av teckningsoptioner - Incitamentsprogram 2019
  b) verkställande direktörens deltagande i Incitamentsprogram 2019
 8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om emission av teckningsoptioner - Incitamentsprogram 2019 (punkt 7a)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar i huvudsak enligt följande.

1. Bolaget ska emittera högst 610 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av 1 aktie i bolaget av serie B, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 61.000:00 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare och övrig personal i bolaget. Styrelsen har delat in de teckningsberättigade i två grupper.

Grupp 1 omfattar ledande befattningshavare och består av tre personer. Teckningsberättigade i grupp 1 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelade 70 000 teckningsoptioner vardera.

Grupp 2 omfattar övrig personal och består av högst 10 personer. Teckningsberättigade i grupp 2 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelade 40 000 teckningsoptioner vardera.

Ett villkor för tilldelning är att tecknaren vid tidpunkten för tilldelning har en anställning i bolaget eller ett pågående uppdrag som konsult för bolaget och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning.

Rätt att teckna och tilldelning av teckningsoptioner till verkställande direktören, Jan Axelsson (Grupp 1), är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 7b).

3. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 69 öre per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) i slutet av september 2019. Teckning ska ske på teckningslista under tiden från och med den 5 december 2019 till och med den 19 december 2019. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

4. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 15 januari 2020. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

5. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 5 procent, baserat på antalet aktier i bolaget efter slutlig registrering av emission beslutad av extra bolagsstämma den 25 oktober 2019 samt genomförande av incitamentsprogrammet.

6. För teckningsoptionerna gäller särskilda optionsvillkor, av vilka framgår bl.a. följande.

   (a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B mot kontant betalning till en teckningskurs om 1,80 kronor per aktie.

   (b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering på sätt som framgår av punkt 7 i optionsvillkoren.

   (c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under följande perioder:

(i) från och med den 15 december 2020 till och med den 15 januari 2021, och
(ii) under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 mars 2021.

   (d) Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande.

Styrelsen för bolaget har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att medarbetare i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds att förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos ledning och övrig personal förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda medarbetaren.

Beslut om verkställande direktörens deltagande i Incitamentsprogram 2019 (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar i huvudsak enligt följande.

Bolagets verkställande direktör, Jan Axelsson, ska ha rätt att teckna och tilldelas teckningsoptioner i Grupp 1 i Incitamentsprogram 2019, i enlighet med de villkor som framgår av programmet enligt punkt 7a) ovan.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV
Beslut enligt punkterna 7a) och 7b) är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.swemet.se senast från och med två veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i september 2019

Swemet AB (publ)
Styrelsen

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2019 kl. 11:00 CET.

För mer information: 
Jan Axelsson, VD Swemet AB (publ)
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Om Swemet AB (publ)
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolaget är listat på Nordic MTF och Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80