Kallelse till årsstämma i Swemet

Swemet AB håller årsstämma fredagen den 28 april 2017 klockan 11.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017 (avstämningsdag lördagen den 22 april 2017), och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 24 april 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Swemet AB, Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, per e-post: [email protected] eller per telefon: 013-10 05 80. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017 (avstämningsdag lördagen den 22 april 2017). Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär kommer finnas på bolagets webbplats, www.swemet.se, senast tre veckor före stämman. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om:

   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

   b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2016

8. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

11. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 8)

Aktieägaren Jan Axelsson ("Huvudaktieägaren"), som privat och genom bolag representerar cirka 55 procent av kapitalet och cirka 78 procent av rösterna i bolaget, föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 9)

Huvudaktieägaren föreslår omval av Jan Axelsson, Anders Norling, Andreas Rydbäck, Anders Sagadin och Bo Unéus som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Norling.

Vidare föreslås att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall nämnda förslag också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Dick Svensson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 10)

Huvudaktieägaren föreslår att arvode ska utgå om totalt 320 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 120 000 kronor till styrelsens ordförande, med 80 000 kronor till Bo Unéus och med 40 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Styrelseledamöter som utfört arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2016 kommer finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.swemet.se senast tre veckor före stämman, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Linköping 2017-03-27

Linköping i mars 2017
Swemet AB (publ)
Styrelsen

Viktig information
Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2017 kl.15:00 CET.

För mer information:
Jan Axelsson, VD Swemet AB (publ)
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Om Swemet AB (publ)
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolaget är listat på Nordic MTF och Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80