Delårsrapport H1 - 2016

1 januari- 30 juni 2016 

  • Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK 
  • Rörelseresultatet uppgick till -2004 (44) TSEK
  • Periodens resultat -2139 (-289) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till (SEK) -0,17 (-0,03)

VDs kommentar

Första halvåret har präglats av positionering av produkter och system. Vi strävar efter med våra samarbetspartners kunna leverera system som möter marknadens alla krav.

G3 PLC-piloterna fungerar bra kommunikationsmässigt. Våra piloter leverera resultat som förväntat.

En allt högre efterfrågan på våra konsulttjänster har under period resulterat i att bolaget sökt fler medarbetare. Vi har rekryterat en konsult under Q3 som börjar i slutet av perioden. Vår ambition är att anställa ytterligare två personer med samma inriktning.

Hög efterfrågan på våra tjänster internationellt. Swemets erfarenheter och kunskaper är vida kända och vi erhåller utredningsuppdrag när det gäller elnätskommunikation. Vi erhåller erkännande som kommer att leda till större uppdrag vartefter utbyggnad av kommunikationssystem breder ut sig.

Under period har vi bytt ekonomisystem och anställt en ny CFO.

Tredje kvartalet har inletts med vidare förhandlingar om ett par större systemorder.

Från bolagets sida bedömer vi utsikterna för systemorder som stora.

Kommande händelser
Bokslutskommuniké Fredag den 24 februari 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Linköping den 23 augusti 2016

Jan Axelsson
VD

För mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin, Styrelseledamot
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: [email protected]

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Denna information är sådan information som Swemet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08:30 CET.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80