REGMAR

Delårsrapport för Swemet AB (publ) januari - juni 2021

1 januari - 30 juni 2021

  • Intäkterna ökade till 17 287 (15 161)TSEK. En ökning med 14%.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 2 061 (1 751) TSEK. En ökning med 17%.
  • Periodens resultat uppgick till 1 715 (604) TSEK. En ökning med 283%.
  • Resultat per aktie 0,11 (0,04) SEK

Väsentliga händelser under första halvåret

  • Swemet har tecknat samarbetsavtal med Vixor AB.
  • Swemet har intensifierat utvecklingsarbetet för ett system för undermätning till industri och fastighetsbolag.
  • Uppföljningsorders har levererats till VEAB, Sala Heby Elnät AB och Brittedals Energi, till ett värde om sammanlagt ca 7MSEK.
  • Swemet har förvärvat fastigheten Bolaget har huvudkontoret i av Bolagets VD.

VDs Kommentar

Swemets har klarat av Pandemitiden med tillfredsställande resultat. Marknaden är trögare och det tar längre tid till beslut hos våra kunder. Av den anledningen är samarbetet med Vixor välkommet. Med Vixors radiolösningar bygger man egna intranät utan kontakt med cyberspace. Problemen som kan uppstå är ingen nyhet för nätbolagen. Det pågår diskussioner om hur man ska skydda sig. Det börjar bli en angelägen fråga. Swemets lösningar bygger till stor del på egen infrastruktur som går att begränsa tillgången till. I branschen är det många som kommer att investera i NBIoT-lösningar vilka kan vara exponerade för intrång. Det är en intressant utveckling att följa.

Vixor-samarbetet har resulterat i en order som kommer börja levereras under hösten. Swemet räknar med att de följer ett antal nya kunder på samarbetet.

Swemet har stor kompetens i projektering, utbyggnad, drift och underhåll av insamlingssystem. Alla generationer och tekniker. Sammantaget med en egenutvecklad insamlingsmodul kan vi nu erbjuda fastighetsbolag och industri undermätning av alla slag, El, vatten och värmemätning. Vi kommer erbjuda våra kunder den nya plattformen under hösten. Insamlingsmodulen är en avskalad variant på den mjukvara vi erbjuder elnätsbolagen vilka ställer betydligt högre krav på systemfunktioner.

Våra befintliga kunder fortsätter sina utrullningar som planerat och nya tillkommer. Vi ser också att vår servicekomponent ökar vilken kommer vara en viktig del av vår tillväxt och framförallt ge en löpande basintäkt jämte försäljning av hårdvara.

VD
Jan Axelsson

Delårsrapporten i sin helhet finns att tillgå på Swemets hemsida (www.swemet.se) samt bilagt till detta pressmeddelande.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2021 publiceras fredag den 25 februari 2022.

För mer information:

Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70-699 40 00
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Swemet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 09:00 CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80