REGMAR

Bokslutskommuniké 2020

Delåret juli-december 2020

  • Intäkterna uppgick till 15,0MSEK (21,2)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6 MSEK (2,7)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,4MSEK (2,1)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,14)

Helåret januari- december 2020

  • Intäkterna uppgick till 30,4MSEK (29,8)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3MSEK (4,3)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (2,2)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,14)

Swemet förbättrar omsättning och resultat. Omsättningen för hela 2020 är 30,4MSEK(29,8). En ökning med 2%. Resultatet är 2,1MSEK(2,2). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) 3,3MSEK(4,3).

Våra kunder fortsätter att reinvestera i sina nät.

Vi har en ny kund under hösten och vi har tre aktuella prospekts som förväntas resultera under 2021.

Avskrivningarna fortsätta att minska, 1,2MSEK 2020 och 0,5MSEK 2021 och kommer att bidra till en fortsatt bra resultatutveckling efter skatt.

Väsentliga händelser under juli-december 2020

  • Mariehamn Energi AB är ny kund till Swemet. Mariehamns Energi AB har ca 10.000 kunder i sitt elnät.
  • Ett stort konsultuppdrag har erhållits från ett större danskt energibolag med syfte att vägleda kunden i teknik och systemval

VDs kommentar

Under 2020 har Swemet fortsatt att befästa sin position på marknaden. Efter att under några år ha stärkt vårt innehåll i vår leverans, står vi väl rustade att genera konkurrenskraftiga affärer och vi fortsätter att ta marknadsandelar på den svenska marknaden.

Den globala pandemin som skakat världen under året och som också kommer att vara ett hot under 2021, har Swemet varit förskonade ifrån. Våra kunder som består mestadels av energibolag som följer sina uppgjorda planer av ny- och tilläggsinvesteringar av elmätare. Under de kommande åren ser vi en högre aktivitet på marknaden där vi kommer att ta marknadsandelar, utifrån vår långa historia och breda kompetens så kan vi leverera en helhet i form av såväl utrustning och som konsultinnehåll.

Vi ser ett stort intresse för vår IT-plattform där vi erbjuder drift, övervakning och support av kundens totala system, vi tillhandahåller också insamling av mätvärden från samtliga elmätare. Vår IT-plattform stödjer samtliga system på marknaden och vi ser stora möjligheter att ta nya marknadsandelar utan direkt försäljning av Swemets utrustning.

Swemets IT-plattform kommer att spela en väsentlig roll och gör att vi går in i en väsentligt lönsammare fas, vi kommer förfina och utveckla systemets olika funktioner utifrån marknadens krav och önskemål. All utveckling sker inom Swemet med agila metoder i nära samarbete med våra kunder.

Vi ser att våra licensintäkter kommer att vara en större del av våra intäkter över tid. Swemets intäkter kommer primärt från försäljning av hårdvara som elmätare och egenutvecklade analysinstrument, konsult- och licensintäkter från egenutvecklad IT-plattform. Swemets affärsmodell kommer innehålla en större del av licensintäkter över tid där affärsmodellen blir än mer skalbar.

Vår omsättning har i stort sett varit densamma under året som mot föregående året med ett likvärdigt resultat, 2,1MSEK(2,2) men vi ser en klar trend i bolagets utveckling och tillväxtmöjligheter med ökande marginalmål för 2021.

Aktieägarvärdet och bolagets aktieutveckling speglar inte bolagets framsteg och position på marknaden och vi kommer att förbättra sätten att kommunicera och ge mer löpande information.

Vi ser fram emot ett händelserikt år med ökad avkastning där Swemet kommer att fortsätta förädla befintliga kunder som att nya marknadsandelar, vi ser möjligheter i form av tilläggsförsäljning till befintliga kunder i vårt erbjudande av vår IT-plattform som ger oss ökande licensintäkter. Vi ser inget behov i ökning av medarbetare men kommer fortsätta investera i vår IT-plattform för att uppnå målen.

Vidare ser vi ett ökat intresse från våra grannländer, under året så har vi erhåller order från såväl Finland, Norge och Danmark där vi kommer att intensifiera vårt arbete. Vi ser att Swemets långa historik och namn ger ett ökat förtroende.

Med utgångspunkt i Swemets organisation och förädlade affärsmodell, en stark balansräkning, har vi goda förutsättningar för att skapa fortsatt aktieägarvärde. Vi ser också att vårt utökande marknadsarbete ger resultat vilket vi kommer att fortsätta intensifiera.

Konsultintäkter

Swemets servicesida med konsulttjänster går fortsatt starkt och tillsammans med tjänster omkring mätarbytena till våra kunder ger det full beläggning.

Marknaden utanför Sverige

Pandamin har begränsat de internationella aktiviteterna. Swemet har en ny konsultkund i Danmark. För övrigt avvaktas möjlighet till att resa och att kunderna blir mer aktiva.

Jan Axelsson

VD

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA

Årsredovisning och revisionsberättelse beräknas bli publicerade torsdagen den 1 april.

Swemets årsstämma kommer att äga rum den tisdagen den 4 maj 2021 i bolagets lokaler.

RAPPORTTILLFÄLLEN

Halvårsrapport: fredagen 27 augusti 2021.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information,

Swemet AB (publ);

Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: [email protected]

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 08:30CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets B-aktie handlas på Nordic SME.

Aqurat Fondkommision AB, tel: +46 8 684 05800 är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80