Bokslutskommuniké 2017

JULI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 7,2 MSEK (6,5)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,1 MSEK (-0 3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (-1,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,11)

JANUARI-DECEMBER 2017

 • Intäkterna uppgick till 13,8 MSEK (11,3)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,7 MSEK (-1,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-6,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,40)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

 • Swemet tilldelad Sala-Heby Elnät AB order för andra gången, ca 15 MSEK
 • Tilldelningen återigen överklagad, utslag väntas under våren -18
 • Positivt resultat (EBITDA) under andra halvåret

VD-KOMMENTAR

MARKNADEN FÖR ELMÄTARSSYTEM TAR FART
De tydliga tecken Bolaget läst av att marknaden tar fart på grund av de nya reglerna för elbolagen börjar resultera i order. Flera småkunder har börjat installera mätare och Bolaget förväntar sig en gradvis ökning av försäljningen av mätare och system..

ORDER TILL SALA-HEBY ENERGI ELNÄT AB
Swemet tecknade återigen avtal med Sala-Heby Energi Elnät AB ("SHE")  avseende utbyte av SHEs samtliga elmätare under kommande fyra år med start i december 2017. Ordern uppgår till minst 12 MSEK och innebär att Swemet skall leverera elmätare, data-koncentrationer och system till SHE. För Swemet och partnern ZTE Sweden AB  är ordern viktig och har ett stort signalvärde.

Med referens till pressmeddelanden 2017-05-04, 2017-01-02, 2016-12-07 och 2016-12-01 har affären föregåtts av cirka ett års förseningar beroende på överklagande från en konkurrent, vilket har varit omständligt för både kund och leverantör. Bakgrunden är att Swemet i december 2016 tecknade avtal med SHE avseende samma förfrågningsunderlag. Affären överklagades till Förvaltningsrätten där överklagan bifölls. Ny upphandling annonserades under sommaren 2017 och tilldelning tillföll Swemet igen.

ORDER TILL SALA-HEBY ÖVERKLAGAD
Swemet meddelade den 17 november 2017 ett tilldelningsbeslut på en affär om 12 MSEK från SHE genom upphandling. Som tidigare meddelat finns möjlighet att överklaga det nya tilldelningsbeslutet, varvid återigen någon alternativ leverantör valde att nyttja denna möjlighet. SHE har begärt överprövning som har inlämnats till Förvaltningsrätten i Uppsala. SHE avvaktar Förvaltningsrättens beslut.

SALA-HEBY HAR BESTÄLLT MÄTARE INOM RAMEN FÖR REGELVERKET
Inom ramen för vad regelverket tillåter har Bolaget fakturerat SHE ca 1MSEK i projektet för systemkomponenter, mestadels under årets senare del.

INTENSIVT SAMARBETE MED ZTE
Genom distributörsavtalet finns möjligheter att utöka produktutbudet. ZTE har anslutande produkter som kan knytas till systemet. Det pågår ett parallellt utvecklingsarbete för att skapa en komplett produktportfölj för att täcka elbolagens behov av kommunikationslösningar och produkter.

Kontraktet innefattar även en agentroll för Bolaget gällande affärer med de större elnätsbolagen i Sverige.

FLERA ELNÄTSKUNDER
Antal kunder som nu bygger och utvärderar systemet är idag åtta elnätsbolag. Det finns i dagsläget ytterligare tretton elnätsbolag som är intresserade och Bolaget räknar med att fyra bolag kan komma att påbörja utbyggnad i närtid. Det är flest mindre elnätsbolag och de värdesätter Swemets kompentens och närvaro vid byte och utbyggnad av system. Bolaget har en viktig roll hos den kundkategorin. Tillsammans har dessa kunder en potential att handla drygt 110 000 mätare. Det innebär en investering för kunderna som överstiger 110 MSEK.

KONSULTVERKSAMHETEN
Swemet har under året haft en hög beläggning och en ökad efterfrågan på våra tjänster. Bolaget har ambitioner att utöka konsultverksamheten och ta större roll i kommande utrullningar av mätare.

Swemet är med sin kompetens och erfarenhet i en bra position för att ta en betydande marknads-andel.

LÖNSAMHET FÖRSTÄRKT
Swemet visar på ett positivt resultat 0,1MSEK(EBITDA) under andra halvåret. Resultatet kommer till följd av en marginell ökning av försäljningen av systemprodukter. En fortsatt gynnsam utveckling av produktförsäljningen tillsammans med konsultverksamheten skapar förutsättningar för ökad lönsamhet.

Linköping 2018-02-05

Jan Axelsson
VD

För mer information:
Jan Axelsson, VD Swemet
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Viktig information
Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2018 kl. 08:30CET.

Om Swemet
Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80