REGMAR

Årsredovisning 2021 inkluderande resultatjustering på -0,1MSEK efter skatt

Nu publicerar vi årsredovisningen för 2021 vilken bifogas samt finns för nedladdning på Bolagets hemsida.

Intäktsjustering

Swemet har i samband med bokslutsarbetet för år 2021 gjort intäktskorrigering som beror på ej fullgjorda leveranser som därmed ej kan intäktsföras. Dess vinstandel tillgodogörs ej heller därav. Anledningen är långa leveranstider och transporttider till kund. Upprättad årsredovisning innebär att förskott till leverantörer och förskott från kunder ökat jämfört med tidigare lämnad bokslutskommuniké, vilket har sin huvudsakliga grund i inträffade händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen. I och med att förskotten ökar så minskar vinstandelen i årsredovisningens resultaträkning till EBITDA med 1,3 MSEK mot tidigare kommunicerade 1,6 MSEK. Resultatet efter skatt blir därmed 0,5 MSEK mot tidigare kommunicerade 0,6 MSEK.

I revisionsberättelsen finns en anmärkning från revisorn

Anmärkning

Utan att det påverkar våra uttalanden så vill vi anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter samt mervärdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Försummelsen har inte medfört någon väsentlig skada för bolaget utöver dröjsmålsränta och har därmed inte påverkat mitt uttalande avseende ansvarsfriheten.

Linköping 2022-04-25

För mer information,
Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2022 kl. 16:00 CET.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.

www.swemet.se.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova  Fondkommission AB, Tfn: 08-684 211 00, [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Swemet

Swemets erbjuder kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité.

Webbplats
www.swemet.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Swemet via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn SWEM-B ISIN-kod SE0006886917

IR-Kontakt

Jan Axelsson VD [email protected] 070-952 12 80