Styrelsens förslag till årsstämman den 26 maj 2015

Styrelsens förslag till årsstämman den 26 maj 2015 är att lämna en utdelning på 6 197 500 kr, motsvarande 0,01 kr per aktie.

Utdelningen betalas enligt förslaget efter årsstämmans beslut 2014-05-26. Avstämningsdag för utdelningen är 2015-05-28 och beräknad utbetalningsdag är 2015-06-02.

Styrelsen bedömer utdelningen som försvarbar med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna kapitalet och bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet samt ställning i övrigt.

För mer information ber vi att få hänvisa till kallelsen till årsstämman samt årsredovisningen som båda finns tillgängliga på bolagets hemsida www.sppc.se.

Stockholm 2015-05-12

St Petersburg Property Company AB (publ)
Styrelsen


Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705