Kommuniké från årsstämma 2023-05-25 i St Petersburg Property Company AB

Årsredovisning, resultat- och balansräkning

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.

Beslut om ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Val av styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Nadja Borisova och Åsa Hansdotter, samt invaldes Torsten Linder för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Andersson hade avböjt omval. Nadja Borisova kvarstår som styrelseordförande.

Styrelsearvode

För tiden intill slutet av nästa årsstämma utgår styrelsearvode med totalt 464 000 kronor.

Revisor

KPMG med Mats Kåvik som huvudansvarig revisor fick stämmans fortsatta förtroende som bolagets revisor och kommer att arvoderas enligt godkänd räkning.

Utdelning

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning sker till aktieägarna.

Mats Hultén, vd, +46 70 848 77 77
Nadja Borisova, ordförande, +46 70 388 72 78

Bolagets adress och hemsida

St Petersburg Property Company (publ)
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta
www.sppc.se


Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705