Kommuniké från årsstämma 2018-05-29 i St Petersburg Property Company

Årsredovisning, resultat- och balansräkning

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.

Beslut om ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

Val av styrelse
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Torbjörn Gunnarsson och Nadja Borisova samt invaldes Hans Andersson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Torbjörn Gunnarsson omvaldes som styrelseordförande.

Styrelsearvode
För tiden intill slutet av nästa årsstämma utgår styrelsearvode med totalt 250 000 kronor.

Revisor
KPMG företrätt av Mats Kåvik fick stämmans fortsatta förtroende och kommer att arvoderas enligt godkänd räkning.

Utdelning
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna sker med 1 krona per aktie, totalt 6 197 500 kr.

2018-05-31

Mats Hultén, vd, +46 70-848 77 77
Torbjörn Gunnarsson, ordförande, +46 70 486 17 18

Bolagets adress och hemsida
St Petersburg Property Company (publ)
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta
www.sppc.se 


Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705