Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Sammanfattning av halvårsrapport

Halvåret 1 januari - 30 juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 13,3 (12,5) MSEK
  • Driftnettot uppgick till 7,0 (6,5) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (0,6) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgår till 2,7 (-2,2) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -0,6 (-2,9) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,27 (-0,35) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 15,8 (18,3) MSEK.

VD:s kommentar

Sedan början på året har uthyrningsgraden förbättrats med 3 procentenheter och låg vid periodens utgång på 98 (94) procent. Vi har även som ett led i att strömlinjeforma verksamheten operativt och finansiellt arbetat med att genomföra fusion av tre av våra svenska dotterbolag med moderbolaget. Denna blev klar 23 augusti och kommer leda till mindre administration och enklare rapportering.

Vi har även ytterligare förbättrat och uppgraderat våra försörjningssystem för att säkerställa att dessa håller erforderlig standard. Särskilt fokus har legat på vårt brandskydd.

Vårt markområde i Strelna är fortfarande föremål för planering från stadens sida även om det går långsamt. Vi samarbetar och håller kontakt med övriga intressenter i processen.

Enligt beslut på årsstämman den 29 maj 2018 betalades utdelning till aktieägarna den 5 juni med 1 krona (90 öre) per aktie - totalt 6 197 500 kronor.

Mats Hultén
Verkställande direktör

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké 12 mars 2019
Årsredovisning 24 april 2019
Årsstämma 28 maj 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 11 september 2018

Styrelsen

Kontaktpersoner

Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected]
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, [email protected] 


Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705