Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Halvåret 1 januari - 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 12,5 (9,0) MSEK
  • Driftnettot uppgick till 6,5 (3,7) MSEK 
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,6 (-1,8) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgår till -2,2 (8,4) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -2,9 (10,2) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,35 (0,83) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13,6 (14,8) MSEK.

VD:s kommentar
Under första halvåret har fokus varit på att öka uthyrningsgraden bland annat genom hyresgästanpassningar. Uthyrningsgraden har förbättrats under första halvåret med 1,4 procentenheter och låg vid periodens utgång på 94 % vilket är bättre än snittet i staden (91,7 %). I takt med att antalet lediga kontorslokaler minskar förväntas hyresnivåerna att stiga succesivt.

Rubelkursen har stärkts 28 % jämfört med första halvåret 2016 vilket bidragit positivt till driftsnettot. Det operativa kassaflödet är fortsatt positivt. Dock skall tilläggas att rubelkursen har fallit med 4,7 % sedan årsskiftet vilket medfört ett lägre fastighetsvärde i kronor.

Enligt beslut på årsstämman den 30 maj 2017 genomfördes utdelning till aktieägarna med 90 öre (75 öre) per aktie - totalt 5 577 750 kronor.

Mats Hultén
Verkställande direktör

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké 14 mars 2018
Årsredovisning 25 april 2018
Årsstämma 29 maj 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 21 september 2017

Styrelsen

Kontaktpersoner
Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected]
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, [email protected]


Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705