Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2023

Sammanfattning av halvårsrapport

Halvåret 1 januari - 30 juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 13,0 (12,8) MSEK motsvarande 95,7 (103,6) MRUB
  • Driftnettot uppgick till 5,3 (6,3) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (0,9) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgår till -6,2 (16,7) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -6,6 (15,5) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,95 (2,04) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 32,9 (32,2) MSEK

VD:s kommentar

Fastigheterna hade en fortsatt hög uthyrningsgrad om 98 (93) procent.

Resultatet har påverkats negativt av att rubeln försvagats under halvåret gentemot svenska kronan.  Genomsnittskursen för rubeln stärktes med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år och vid halvårsskiftet hade rubeln försvagats med 17 procent jämfört med årsskiftet. I resultatet ingår valutakursförändringar med -6,6 (15,5) MSEK.

Den pågående väpnade konflikten mellan Ryssland och Ukraina förväntas ha en negativ inverkan på marknadssituationen och verksamheten. Styrelsen följer noga utvecklingen löpande.

Mats Hultén
Verkställande direktör

För mer information vänligen kontakta:

Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected]
Nadja Borisova, styrelseordförande, [email protected]

Bolagets adress och hemsida:

St Petersburg Property Company (publ)
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta
www.sppc.se

St Petersburg Property Company AB (SPPC), är ett svenskt fastighetsbolag bildat 2013. Det äger och förvaltar tre kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om drygt 12 580 m2 i Sankt Petersburg, Ryssland och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget handlas på den inofficiella svenska handelsplattformen Pepins.


Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705