St Petersburg Property Company Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 - 2014-12-31

Sammanfattning
Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,9 (39,2) MSEK
 • Driftöverskottet uppgick till 9,8 (16,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -26,6 (-33,5) MSEK. I rörelseresultatet ingår nedskrivning av fastigheter med 20,6 (27,2) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -41,5 (-106,8) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförluster med 15,1 (63,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -6,52 (-20,62) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13,5 (18,5) MSEK.

Halvåret 1 juli - 31 december 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,3 (18,6) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 4,0 (8,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,8 (-29,1) MSEK. I rörelseresultatet ingår nedskrivning av fastigheter med 20,6 (27,2) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till -51,1 (-90,7) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförluster med 27,2 (61,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -7,52 (-12,7) SEK

Utdelning

 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

VD:s kommentar
Under 2015 har St Petersburg Property Company fortsatt arbetet med att stärka verksamheten operativt och finansiellt. Den ryska ekonomiska utvecklingen, rubelns ytterligare försvagning under året och den nedåtgående trenden för hyresnivåer har tyngt både bolagets resultat och balansräkning. Det ogynnsamma läget till trots är det underliggande operativa kassaflödet fortsatt positivt. Under året har ledningen fokuserat på att trimma kostnadsposter på samtliga nivåer för att så fortsatt skall vara fallet.

Det rådande ekonomiska läget och ombyggnationen av Vasilijöns tunnelbanestation fram till sommaren 2016 till trots har uthyrningsarbetet gått bra med endast en mindre nedgång i beläggningsgrad sedan förra årsskiftet.

Vad gäller förvaltningen har nödvändiga förbättringsåtgärder med avseende på bland annat ventilation, brandskydd, säkerhet och städning genomförts under året och vi har fått positiv respons från våra hyresgäster.

Mats Hultén
Verkställande direktör

Ekonomisk information
Årsredovisning 4 maj 2016
Årsstämma 20 maj 2016
Halvårsrapport 2016 september 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 11 mars 2016

Styrelsen

Kontaktpersoner:
Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, + 46 70 486 17 18

Om St Petersburg Property Company AB 
St Petersburg Property Company AB äger och förvaltar tre centralt belägna kontorsfastigheter samt ett väl beläget obebyggt landområde i Sankt Petersburg, Ryssland, via helägda dotterbolag. Målet är att erbjuda våra hyresgäster god service i moderna och ändamålsenliga lokaler, samtidigt som bästa möjliga avkastning eftersträvas för aktieägarna. Kontorsfastigheterna med drygt 13 000 m2 uthyrbar yta hade vid årets slut en uthyrningsgrad på 89%. Uthyrningsgraden har minskat med 3% från 92% vid föregående årsskifte.


Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705