REG

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

Sammanfattning Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,5 (23,8) MSEK
 • Driftsnettot uppgick till 9,5 (11,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (7,4) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med 8,2 (6,0) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 14,0 (-42,0) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 4,1 (-49,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,88 (-6,82) SEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 22,6 (24,8) MSEK

Halvåret 1 juli - 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,9 (10,7) MSEK
 • Driftnettot uppgick till 4,6 (4,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,9 (4,8) MSEK. I rörelseresultatet ingår värdeförändring på fastigheter med 8,2 (6,0) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgår till 10,4 (-38,5) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med 1,4 (-43,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,51 (-6,27) SEK

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören kommer att återkomma med förslag om eventuell utdelning i samband med att årsredovisningen publiceras.

VD:s kommentar

Fastigheterna hade en hög uthyrningsgrad om 100 (96) procent vid årsskiftet. Intäkterna ökade med 4 procent i rubel jämfört med föregående år.

Under räkenskapsåret har situationen med Covid 19-pandemin förbättrats. Inom kontorssektorn återgick fler och fler till sina arbetsplatser under första halvåret från att till stor del ha arbetat på distans. För detaljhandeln och restaurangbranschen i synnerhet har läget varit fortsatt ansträngt.

Resultatet har påverkats positivt av att rubeln under räkenskapsåret stärkts med 10 procent gentemot svenska kronan. Efter räkenskapsårets utgång har dock rubeln försvagats med ca 30% som en följd av den väpnade konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Bokslutet visar ställningen vid årsskiftet.

Enligt beslut på årsstämman den 28 maj 2021 betalades 1,20 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna, totalt 7 437 000 kronor.

Den pågående konflikten förväntas påverka marknadssituationen och verksamheten negativt. Styrelsen följer utvecklingen löpande.

Stockholm den 11 mars 2022

Mats Hultén
Verkställande direktör

För mer information vänligen kontakta:

Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, [email protected]
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, [email protected]

Bolagets adress och hemsida:

St Petersburg Property Company (publ)
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta
www.sppc.se

St Petersburg Property Company AB (SPPC), är ett svenskt fastighetsbolag bildat 2013. Det äger och förvaltar tre kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om drygt 12 560 m2 i Sankt Petersburg, Ryssland och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget handlas på den inofficiella svenska handelsplattformen Alternativa listan.


Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705