Årsstämma i St Petersburg Property Company

Aktieägarna i St Petersburg Property Company AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2015 klockan 09:00 på IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING
För att få delta på bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 17:00 den 20 maj 2015. Detta gäller även aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och därför tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör därför i god tid före denna tidpunkt begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren.

Vidare bör aktieägare anmäla sitt deltagande på årsstämman hos bolaget senast den 20 maj 2015. Anmälan om deltagande sker

per e-post till: [email protected],

eller per post till: St Petersburg Property Company AB, Byängsgränd 14, 120 40 Årsta

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid, aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden.

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 20 maj 2015.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
12. Val av styrelse och revisonsbolag samt eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om sammanläggning av aktier samt ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)
Styrelsen avser att lämna förslag före bolagsstämman.

Val av styrelse och revisonsbolag samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 12)
Valberedningen återkommer med förslag före årsstämman.

Beslut om sammanläggning av aktier samt ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagets aktier skall sammanläggas innebärande att 100 befintliga aktier sammanläggs till en aktie. För sammanläggningen skall följande gälla:
   (a) Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får infalla senare än den 16 juni 2015.
   (b) Beslutet om sammanläggning förutsätter för sin giltighet och för sitt verkställande att en av bolaget utsedd sammanläggningsgarant, vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahåller sådana aktieägare, vars aktieinnehav ej är jämnt delbara med 100, så många aktier att deras aktieinnehav, efter tillägg för av garanten vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämnt delbara med 100.
   (c) Styrelsen skall i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.
   (d) § 5 bolagsordningen ska ändras att erhålla följande lydelse:
§ 5 Antalet aktier skall uppgå till lägst 6 197 500 och högst 24 790 000.
The amount of shares shall be no less than 6,197,500 and not more than 24,790,000.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i april 2015
St Petersburg Property Company AB (publ)
Styrelsen


Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705