Slitevind AB (publ) ökar ägandet på Näsudden

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Stugyl på gotländska Näsudden varmed koncernen tillförs ytterligare ca 8 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm (SE3).

Slitevind har ingått avtal om förvärv av totalt 9.5% andel i vindkraftparken Stugyl på Gotland. Projekt Stugyl omfattar 9 st Vestas V90 från 2012 med en normalårsproduktion om drygt 80 GWh. Slitevindkoncernen äger sedan tidigare drygt 28% i Stugyl och blir efter förvärvet största ägare i projektet. Produktionskapaciteten tillförs genom fyra mindre transaktioner om totalt ca 11 mkr som ökar Koncernens ägande i Ownpower Gotland AB, ett bolag som idag äger 9.5% av Stugyl, från ca 1.5% till ca 76%. Minoritetens andel av den tillförda produktionen uppgår till ca 2 GWh. Tillträde sker omedelbart och till en underliggande värdering om ca 2,40 SEK/kWh.

Investeringen är i linje med Slitevinds strategi att aktivt delta i konsolideringen av marknadssegmentet av parker om upp till ca 10 vindkraftverk och öka ägandet i parker där vi redan är representerade. Slitevind har sedan 2015 ökat den årliga produktionskapaciteten från 75 GWh till dagens 385 GWh. Ägarandelen på gotländska Näsudden, ett av Sveriges absolut bästa vindlägen, har under samma period ökat kraftigt där vi idag är den klart största aktören vilket innebär att ca 125 GWh av vår årliga produktionskapacitet om 385 GWh finns på Näsudden.

Koncernens beräknade produktionskapacitet för rullande 12 månader uppgår efter förvärvet till 385 GWh, minoritetens andel utgör 30 GWh.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med att kunna öka vårt ägande på Näsudden, ett område vi känner väl och som har ett av Sveriges bästa vindlägen. Att öka ägandet i projekt där vi redan är delägare är mycket rationellt ur ett resursperspektiv för Bolaget. Investeringen sker till en bra multipel om ca 2,40 SEK/kWh för högkvalitativ vindkraft i SE3"

Visby den 3 augusti 2021
Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2021 kl. 14.00 CEST.


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847