Slitevind AB (publ) investerar cirka 43,5 MSEK i ökad produktion

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Bolaget") investerar i tre steg cirka 43,5 MSEK i ökad produktion om cirka 16 GWh. När avtalet är fullföljt per 2020-01-01 uppnår Slitevind en beräknad normalårsproduktion om cirka 280 GWh.

Slitevind har idag ingått avtal med Balingsta Energi AB, Agro Maskin Förvaltning AB, Böksta Gård AB, Bema Vind AB och Balingsta Sandberg AB om förvärv av totalt cirka 20% andel i vindkraftparken Näsudden Väst på Gotland med driftbolaget Näsudden Väst Administration AB. Näsudden Väst omfattar 10 st Vestas V90 från 2012 med en normalårsproduktion om cirka 82 GWh. Slitevindkoncernen äger sedan tidigare cirka 20% i Näsudden Väst och blir efter genomfört förvärv största ägare i projektet.

Den totala investeringen uppgår till cirka 43,5 MSEK och motsvarar cirka 16 GWh normalårsproduktion vilket ger en multipel om cirka 2,70 SEK/kWh. Investeringen, som sker i flera steg, finansieras med eget kapital och banklån. Bolaget tillträder idag 2019-05-29 motsvarande cirka 5% andel och 4 GWh produktion, 2019-06-30 tillträdes cirka 3,5% andel och 3 GWh produktion. Sista delen om cirka 11,5% andel och 9 GWh produktion tillträdes senast 2020-01-01 och är villkorad av att Bolaget beviljas bankfinansiering motsvarande minst 60% av investeringen.

Tillträdet sker i steg enligt Bolagets önskemål för att optimera likviditet och handlingsutrymme. Affären är i linje med Bolagets mål om en årlig produktionstillväxt på 5-10%. När avtalet är fullföljt per 2020-01-01 tillförs Bolaget cirka 16 GWh produktion vilket tillsammans med nuvarande 264 GWh produktion ger en beräknad normalårsproduktion om 280 GWh from första januari 2020. Investeringen beräknas bidra med cirka 4 GWh produktion under innevarande år.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med att kunna öka vårt ägande i Näsudden Väst, ett område vi känner väl och som har ett av Sveriges bästa vindlägen. Att öka ägandet i projekt där vi redan är delägare är mycket rationellt ur ett resursperspektiv för Bolaget. Investeringen sker till en multipel om cirka 2,70 SEK/kWh vilket ger förutsättningar för långsiktig lönsamhet"

Visby den 29 maj 2019

Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE.  Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Denna information ar sadan information som Slitevind AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades genom ovanstaende kontaktpersoners forsorg, for offentliggorande den 29 maj 2019 kl. 09.00 CET.


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847