REGMAR

Produktionsrapport tredje kvartalet 2021

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under tredje kvartalet till 72,0 GWh (60,0 GWh).

Tillkommande produktion från andel i intressebolag uppgick under tredje kvartalet till 1,5 GWh (2,0 GWh).

Ackumulerat för januari till och med september 2021 uppgår produktionen till 228,0 GWh (220,0 GWh) med en tillkommande produktion från andel i intressebolag om 6,5 GWh (7,0 GWh).

Vindens energiinnehåll har fram till tredje kvartalet, i de områden Slitevind har sin produktion, som helhet varit lägre än normalt.

Beräknad normalårsproduktion för rullande 12 månader uppgår till ca 385 GWh för koncernen där Slitevind AB (publ) är moderbolag, minoritetens andel utgör ca 30 GWh.

Visby den 15 oktober 2021

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB's aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).


Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 kl. 8.30 CEST.


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847