Produktionsrapport Q1 2019

Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under kvartal 1 till ca 84 GWh, jämfört med 39,2 GWh samma kvartal föregående år.

Tillkommande produktion från andel i intressebolag uppgår under kvartal 1 till ca 2 GWh.

Vindens energiinnehåll var för perioden högre än normalt.

Budgeterad produktion för helår 2019 uppgår till 264 GWh för koncernen där Slitevind AB (publ) är moderbolag, minoritetens andel utgör ca 40 GWh. Tillkommande produktion från andel i intressebolag är budgeterad till 9 GWh.

 Visby den 10 april 2019

Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 08.00 CET.


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847