REG

Kommuniké från årsstämma den 20 maj 2021 i Slitevind AB (publ).

Mot bakgrund av den pågående covid-19 pandemin och med syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning).

Vid årsstämma den 20 maj i Slitevind AB (publ) beslutades att:

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen,

- ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2020,

- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,

- arvode utgår med 100 000 kr om året till styrelsens ordförande och 50 000 kr om året till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning,

- omvälja styrelseledamöterna Bo Ahlkvist, Christina Bellander, Jonas Dahlström, Theodor Jeansson, Fredrik Lindahl, Jonas Mårtensson och Björn Carlsson,

- omvälja Christina Bellander till styrelsens ordförande,

- omvälja Anders Andersson till revisor och Roger Mirchandani som revisorssuppleant,

- bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 650 000 nya aktier kan komma att utges i Bolaget. Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport,

- anta föreslagna ändringar i bolagsordningen för att möjliggöra poströstning även efter den tillfälliga lagen om bolagsstämmor samt för att anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Visby den 20 maj 2021

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 16.30 CEST.


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847