Kallelse till årsstämma i Slitevind AB (publ)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), org. nr 556453-2819 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl 10.00 på Scandic Hotel Visby, Färjeleden 3, 621 58 Visby.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen onsdagen den 8 maj 2019, dels senast fredagen den 10 maj 2019 anmäla sitt deltagande till Bolaget per post på adress Slitevind AB, Box 3041, 621 11 Visby, per mail [email protected] eller per telefon 0498-260550. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.slitevind.se.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 8 maj 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om 
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt 
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse och av revisor
 11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
 12. Valberedning
 13. Övriga ärenden
 14. Årsstämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade resultat överförs i ny räkning samt att någon utdelning inte ska ske

Punkt 9-10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val av styrelse och av revisor
Aktieägare representerande 57% av rösterna föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med en suppleant, att Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant, att omval görs av Christina Bellander, Bo Ahlkvist, Theodor Jeansson, Fredrik Lindahl, Jonas Mårtensson och Jonas Dahlström som ledamöter och Per Anders Croon som suppleant. Anders Andersson omväljs som revisor med Roger Mirchandani som revisorssuppleant. Det föreslås ett arvode på 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 550 000 nya aktier kan komma att utges i Bolaget. Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkten 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

Årsredovisning jämte revisionsberättelse hålls tillgängliga på Bolagets kontor Gotenhofsgatan 11, 621 58 Visby från och med två veckor innan stämman. Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets kontor två veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 5 352 067 aktier och röster.

Visby i april 2019

Slitevind AB (publ)

Styrelsen


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847