REGMAR

Seamless Distribution Systems AB tillförs 20 MSEK genom riktad emission

Styrelsen i Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") har idag fattat beslut att genomföra en riktad emission med stöd av bolagstämmans bemyndigande till de större aktieägarna i SDS. Den riktade nyemission av 540 541 aktier till ett pris motsvarande 37 kr ger en total teckningslikvid om cirka 20 miljoner. Teckningskursen har baserats på den volymvägda snittkursen under de senaste 10 handelsdagarna.

Transaktionen i korthet

En riktad emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enligt förevarande beslut, är enligt styrelsens bedömning fördelaktig för bolaget och dess aktieägare eftersom en långsiktig förstärkning av bolagets balansräkning och finansiella ställning sker på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Sammantaget skulle emissionen bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

Emissionskursen är 37 kr vilket baseras på den volymvägda snittkursen under de senaste 10 handelsdagarna. Detta kommer att betyda en utspädning om 5,17%. Antalet aktier ökar med 540 541 motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 54 051,10 kr. Totala antalet aktier efter emissionen blir 10 462 924 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 046 292,40 kr efter registrering hos Bolagsverket. Rätt att teckna har de större aktieägarna i SDS. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske senast fredagen den 1 april 2022

Bakgrund och användning av nettolikvid

Det är styrelsens bedömning att en riktad emission som förstärker bolagets kassaflöde möjliggör de närliggande tillväxtsatsningar som bolaget identifierat. SDS koncernen befinner sig i en expansiv fas och det är ett gott tillfälle att stärka Bolagets finansiella position. Det tillförda kapitalet kommer dels att användas till att öka innovationstakten och att bredda vårt produkterbjudande ytterligare med fokus på molnbaserade tjänster och Microservice arkitektur. Dessutom så ser vi ett ökat intresse av vårt erbjudande och produkter vilket kan leda till ett större rörelsekapitalbehov vid potentiella ordrar och installationer.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
[email protected]

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 18 mars 2022 kl. 14:00 CET.

Om SDS
SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa lösningar har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS-lösningar.

SDS har cirka 320 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien.
SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399.
[email protected]


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42