REG

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB (PUBL) DEN 3 JUNI 2020

Årsstämma i Seamless Distribution Systems AB har hållits onsdagen den 3 juni 2020. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Seamless Distribution Systems AB beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 300 000 kronor, och 400 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 1 300 000 kronor. För utskottsarbete utgår inget arvode. Reskostnader ersätts enligt företagets policy. Därutöver ersätts revisorn enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Gunnar Jardelöv, Tomas Klevbo och Martin Roos, om nyval av Pia Hofstedt som ordinarie ledamöter, samt om omval av Gunnar Jardelöv som styrelsens ordförande. Tidigare styrelseledamoten Leif Brandel har avböjt omval. Stämman omvalde vidare Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Beslut om incitamentsprogram för bolagsledningen genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget

Avslutningsvis beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram för bolagsledningen. Programmet består av en emission av högst 300 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt till nyteckning av vardera en aktie i Seamless

Distribution Systems AB (publ). Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Buseam Option AB som ska vidareöverlåta teckningsoptioner till bolagsledningen enligt villkoren i programmet. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 juli 2022 - 30 december 2022 till en teckningskurs om 51 kr per aktie. Vid antagande av att samtliga 300 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 30 000 kronor, medförande en utspädning motsvarande ca 3,59 % i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital. Programmet innebär en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrnings krav på att tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas inte ska understiga tre år. Skälet till denna avvikelse är att styrelsen har för avsikt att återköpa bolagets tidigare program, LTIP 2017, och låta detta nya program ersätta det tidigare. En tid från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas om två år bedöms av styrelsen mot denna bakgrund som en rimlig kompromiss.

Seamless Distribution Systems AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
[email protected]

Om SDS

SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruforetag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital forsäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillvaxtlander. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning for digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS forvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer an 2 000 000 aktiva forsäljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 30 års erfarenhet fokuserar SDS pa hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 14 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.
Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: [email protected]


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42