REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 mars 2020 klockan 13.00 i konferensrum "Torekov" på Vasagatan 7 4tr, 111 20 Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 mars 2020 och senast denna dag anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget. Anmälan kan ske skriftligt till Seamless Distribution Systems AB, Box 353, 101 27 Stockholm, eller via e-post: [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 13 mars 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar i original samt registreringsbevis till bolaget under ovanstående adress senast fredagen den 13 mars 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, https://seamless.se/, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning

5. Godkännande av dagordning

6. Styrelsens förslag till kvittningsemission av aktier

7. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att bolagets jurist Fredrik Önnerfors väljs till ordförande vid stämman.

6. Styrelsens förslag till kvittningsemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en riktad kvittningsemission i enlighet med nedanstående villkor:

- att genom en riktad kvittningsemission av aktier öka bolagets aktiekapital med högst 64 979,20 kronor genom kvittningsemission av högst 649 792 aktier, envar med ett kvotvärde av 0,1 kronor. Emissionskursen är fastställd till 30,30 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda snittkursen under de senaste 5 handelsdagarna. Genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 19 688 697,60 kronor.

- att rätt att teckna aktierna ska enligt beslutet tillkomma följande fordringsägare, vilka samtliga är medlemmar av det konsortium som står som långivare för bolagets brygglån från den 24 juli 2019 om ursprungligen 19 000 000 kronor:

Fordringsägare: Fordran (kr):

Högsta antal aktier:

Capono AB 5 181 239,40

170 998

Contigo Förvaltnings AB (Gunnar Jardelöv) 4 145 009,70

136 799

Dignitate AB 2 072 489,70

68 399

Råsunda Förvaltnings AB 2 072 489,70

68 399

John Longhurst 2 072 489,70

68 399

Lars Gunnar Berntsson 2 072 489,70

68 399

Roland Wallman 2 072 489,70

68 399

Totalt: 19 688 697,60

68 399

- att aktier ska tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna på särskild teckningslista senast den 20 mars. Kvittning sker automatiskt genom teckningen av aktier.

- att styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen,

- att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, samt

- att de nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Skälet till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra en förstärkning av bolagets balansräkning genom att minska bolagets skuldsättning. En emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enligt förevarande förslag, skulle därmed vara fördelaktig för bolaget och dess aktieägare eftersom en långsiktig förstärkning av bolagets balansräkning och finansiella ställning sker på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Sammantaget skulle emissionen bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka med 649 792 från 7 691 343 till 8 341 135, motsvarande en utspädning av rösterna och kapitalet om cirka 8,45 procent.

Eftersom emissionen riktas även till personer som omfattas av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Det noteras härvid att styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv inte deltagit i styrelsens handläggning av denna fråga.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 7 691 343 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 6 jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, https://seamless.se/, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm den 2 mars 2020

Seamless Distribution Systems AB

Styrelsen

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
[email protected]

Om SDS

SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 12 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.
Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: [email protected]


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42