Kallelse till extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562 ("Bolaget" eller "SDS"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 juni 2018 klockan 11.00 på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 juni 2018, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast tisdagen den 5 juni 2018. Anmälan kan ske skriftligt till Seamless Distribution Systems AB, Box 353, 101 27 Stockholm, eller via e-post: [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 5 juni 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, https://sds.seamless.se/, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 6 913 565 aktier, varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
  7. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Styrelsen föreslår att Gunnar Jardelöv väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (ärende 6).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 23 maj 2018 om att genomföra en riktad nyemission villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande på högst 7 000 002 kronor till kursen 9,00 kronor med utgivande av högst 777 778 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 77 777,80 kronor. Emissionskursen om 9,00 kronor har bestämts utifrån ett snitt av de senaste 10 dagarnas börskurs som är 8,80 kronor. Rätt att teckna aktierna ska enligt beslutet tillkomma följande:

 

Antal Aktier

Leif Brandel

59 574

Contigo AB kontrollerat av Gunnar Jardelöw

59 574

Naviq AB kontrollerat av Tommy Eriksson

34 043

Bogdan Sacuiu

56 738   

Tomas Klevbo

46 809   

Mats Andersson

51 064   

Dignitate AB

42 553   

Roland Wallman

34 043   

Henrik Brandel

17 021   

Råsunda Förvaltning AB

75 177   

Gerhard Dal

56 738   

Varis Förvaltning AB

62 411   

Östväst Capital Management

56 738   

Jan Johansson Förvaltning AB

14 184   

John Longhurst

111 111   

Totalt

777 778

Teckning ska ske genom betalning av de nyemitterade aktierna senast den 15 juni 2018. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av att skyndsamt få in kapital mot bakgrund av dess likviditetssituation.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Eftersom emissionen riktas även till personer som omfattas av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständigt förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida, https://sds.seamless.se/, senast två veckor före den extra bolagsstämman. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2018

Seamless Distribution Systems AB

Styrelsen


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42