Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution Systems

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, 556979-4562, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018, kl. 10:00. Årsstämman kommer att hållas hos Wistrand Advokatbyrå med adress Regeringsgatan 65, 7 tr i Stockholm.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 19 april 2018;

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 19 april 2018, under adress Seamless Distribution Systems AB, Box 353, 101 27 Stockholm, Att: Lars Kevsjö, 08 58 63 34 69, E-post [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, person- /organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 19 april 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpassering vid stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast den 19 april 2018. Fullmakt måste visas upp i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på webbplatsen www.sds.seamless.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av minst en justeringsman
 6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
 17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas till aktieägarna.

Val av stämmoordförande, styrelse och revisor m.m. (punkterna 2, 12-14)
Valberedningen föreslår att Gunnar Jardelöv väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att Ayesha Amilon väljs till ny ledamot i styrelsen (efter avgående Mikael Hult, som avböjt omval). Valberedningen föreslår vidare omval av Gunnar Jardelöv, Tomas Klevbo och Leif Brandel. Valberedningen föreslår att Gunnar Jardelöv omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) omväljs som revisor i bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2019. PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Nicklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 1 300 000 kr, varav ordföranden erhåller 400 000 kr och övriga av stämman valda ledamöter 300 000 kr vardera. För utskottsarbete föreslås inget arvode då styrelsen kommer att utgöra revisions- och ersättningsutskott. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen (punkt 15) Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september 2018 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästkommande aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ersättning ska inte utgå för arbetet i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelse till bolagsstämman (dvs. högst 1 382 713 aktier).

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Emissionskursen ska fastställas enligt rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för emissionen.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 6 913 565. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas. Rätt till upplysningar Aktieägare, har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar och ytterligare information
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.sds.seamless.se senast från och med den 4 april 2018. Handlingarna hålls även tillgängliga hos bolaget. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2018

Seamless Distribution Systems AB (publ)
Styrelsen

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.


Om Seamless Distribution Systems

SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konto och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar som når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 700 000 aktiva återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Webbplats
www.seamless.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Seamless Distribution Systems via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn SDS ISIN-kod SE0009994445

IR-Kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer [email protected] 070 438 14 42