Real Holding ändrar villkoren för bolagets obligationslån om högst 300 MSEK för att möjliggöra notering på NDX

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har i samråd med Intertrust CN Sweden AB ("Intertrust"), som är Agent för Fordringshavarna under bolagets obligationslån om högst 300 MSEK ("Obligationslånet" eller "Obligationerna"), justerat villkoren för Obligationslånet ("Villkoren") i enlighet med följande för att möjliggöra notering av obligationerna på NDX:

1. Tillägg av ytterligare Handelsplats

Med anledning av att Bolagets aktier har listats på marknadsplatsen Nordic MTF som drivs av Nordic Growth Market NGM AB vill Bolaget ha möjlighet att notera Obligationerna på börsen Nordic Derivatives Exchange (NDX) Sweden, som även den drivs av Nordic Growth Market NGM AB.

Mot bakgrund av ovanstående har Nordic Derivatives Exchange (NDX) Sweden lagts till i definitionen av "Handelsplatsen" i punkt 1 i Villkoren.

Eftersom Nordic Derivatives Exchange (NDX) Sweden utgör en reglerad marknadsplats anser Bolaget att det är fördelaktigt för Fordringshavarna att tillägget görs. Av samma anledning har Agenten godkänt tillägget då Agenten inte anser att tillägget väsentligt påverkar Fordringshavarnas intressen (i vart fall inte negativt).

2. Rättning av felskrivningar

I Villkorens punkt 14.4 och 14.5 har felskrivningar rättats till varigenom det nu har tydliggjorts att röstmajoriteterna om 51 procent respektive 67 procent (om s.k. Extraordinärt Beslut) vid Fordringshavarmöte/skriftligt beslutsförfarande beräknas utifrån det antalet Obligationer som är företrädda på Fordringshavarmötet och/eller som avger svar vid skriftligt beslutsförfarande.

3. Ändringarnas ikraftträdande, m.m.

Ändringarna av Villkoren som beskrivs under punkt 1 och 2 ovan träder i kraft den 1 juni 2016. De uppdaterade Villkoren (jämte en ändringsmarkerad version) finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.realholding.se och sänds per post till de Fordringshavare som så begär och uppgett sin postadress den 25 maj 2016.

Stockholm den 26 maj 2016

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50

E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44 
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70