REG

Real Fastigheter AB (publ) angående särskild upplysning i revisionsberättelsen

Real Fastigheter AB (publ), avgav idag årsredovisning för 2022 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 12:30, 18 april 2023 med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende kort förfallostruktur på stora delar av koncernens fastighetsfinansiering.

Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.realfastigheter.se

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande upplysningar av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi fästa uppmärksamhet på ett förhållande i balansräkningen vari framgår att bolagets och koncernens kortfristiga skulder vida överstiger omsättningstillgångarna. Detta är primärt hänförligt till kort förfallostruktur på stora delar av koncernens fastighetsfinansiering. Ytterligare beskrivning kring bolagets och koncernens finansiella rikser härvid återfinns på sidan 37 under rubriken Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

Bolagets kommentar
Samarbetet med långivande institut är mycket gott och refinansiering av befintliga lån pågår löpande. Bolaget bedömer den finansiella risken som förhållandevis låg.

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 0220
E-post: [email protected] 

Hemsida: www.realfastigheter.se

Om Real Fastigheter AB (publ)
Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.
Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

För mer om bolaget, vänligen se: www.realfastigheter.se.

Bifogade filer

PRM-AR-2022_230418.pdf

Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70