Kommuniké från extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige

Stämman beslutade att genomföra en emission av så kallade Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget genomför även en riktad emission till samtliga aktieägare av preferensaktier av serie PREF1 där en preferensaktieägarna erbjuds konvertera sina preferensaktier till stamaktier av serie B. Företrädesemissionen kommer att stärka såväl Bolagets rörelsekapital som Bolagets balansräkning. Det erbjudna inlösenförfarandet avseende Bolagets preferensaktier kommer utgöra en förstärkning av det egna kapitalet samt förstärka Bolagets soliditet och därmed skapa förutsättningar för betydande reduktioner av Bolagets idag alltför höga finansieringskostnader.

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under fredagen den 13 oktober 2017 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Bolagsordningsändringar
Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 30 096 856 kronor och 27 öre för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas från 2 kronor till 11,5 öre.

Inlösenerbjudande till preferensaktieägare innefattande minsking av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier samt riktad emission av stamaktier av serie B till innehavare av preferensaktier
Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med högst 44 238 kronor och 77,5 öre genom indragning av högst samtliga 384 685 preferensaktier. För varje inlöst preferensaktie erhålles ett belopp om 196 kronor (inlösenbeloppet). Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av samtliga preferensaktier som innehas av de preferensaktieägare som meddelat att de accepterar bolagets erbjudande om inlösen. Rätten att få preferensaktie inlöst förutsätter att preferensaktieägaren tecknar stamaktier av serie B i bolaget. Inlösenbeloppet ska i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie B i bolaget. Avstämningsdag är den 20 oktober 2017. Sista handelsdag för aktier med teckningsrätt är den 18 oktober 2017.

Stämman beslutade om riktad emission av högst 150 796 520 stamaktier av serie B. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av preferensaktieägare. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 24 oktober 2017 till och med den 7 november 2017. Teckningskursen uppgår till 50 öre per aktie.

Anmälningstiden avseende inlösen och teckningstiden avseende stamaktierna av serie B löper under perioden från och med den 24 oktober 2017 till och med den 7 november 2017. I tillägg till styrelsens förslag beslutades att anmälnings- och teckningstiden ska kunna förskjutas till att börja omedelbart efter det att prospekt avseende inlösen/emissionen har godkänts och löpa under två veckor därefter.

Företrädesemisison av units bestående av stamaktier av serie B och teckningsoptioner
Stämman beslutade om företrädesemission av högst 15 966 502 units. Varje unit består av åtta stamaktier av serie B och fyra teckningsoptioner. Totalt omfattar emissionen högst 127 732 016 stamaktier av serie B och högst 63 866 008 teckningsoptioner (som var och en berättigar till teckning av en stamaktie av serie B). Teckningskursen för varje unit uppgår till 4 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per stamaktie av serie B om 50 öre. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 20 oktober 2017. Teckning ska ske under perioden från och med den 24 oktober 2017 till och med den 7 november 2017. Stämman beslutade i tillägg till styrelsens förslag att teckningstiden ska kunna förskjutas till att börja omedelbart efter det att prospekt avseende företrädesemissionen har godkänts och löpa under två veckor därefter.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under vissa villkor besluta om emission av akter och/eller teckningsoptioner. I tillägg till styrelsens förslag beslutades att såvitt avser emission av aktier får enbart stamaktier av serie B emitteras.

Övrigt
I kallelsen intagen beslutspunkt om styrelseändring avfördes från dagordningen då aktieägaren som begärt att sådant ärende skulle behandlas på stämman meddelat att sådan begäran frånfalls. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida www.realholding.se.

13 oktober 2017

För ytterligare information kontakta:

Anna Weiner Jiffer, CEO
[email protected]
Telefon: +46 70 681 61 50

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44

Mentor
Eminova Fondkommission AB, +46 8 684 211 00


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70