KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under måndagen den 10 maj 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt disposition beträffande bolagets resultat

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade att bolagets resultat för 2020 skulle överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bengt Engström, Michael Derk, Fredrik Högbom och Dimitrij Titov för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Dimitrij Titov valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman valde revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) med Magnus Olsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 110 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamot som erhåller ersättning från bolaget för sitt operativa arbete i bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Bemyndigande

Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av (i) stamaktier av serie B, (ii) konvertibler som berättigar till konvertering till stamaktier av serie B, och/eller (iii) teckningsoptioner som berättigar till teckning av stamaktier av serie B. Emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Erbjudande till innehavare av preferensaktier

Årsstämman beslutade om erbjudande till innehavare av preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag. Aktiekapitalet ska minskas genom indragning av preferensaktier där bolaget erbjuder 350 kronor (inlösenbeloppet) för varje inlöst preferensaktie. Avstämningsdagen är den 17 maj 2021 och anmälningsperioden för erbjudandet löper från och med den 19 maj 2021 till och med den 2 juni 2021. Årsstämman beslutade vidare om riktad emission av stamaktier av serie B till de innehavare av preferensaktier som accepterar inlösenerbjudandet. En inlöst preferensaktie ger rätt att teckna 14 000 stamaktier av serie B. Teckningskursen uppgår till 2,5 öre per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 19 maj 2021 till och med den 2 juni 2021.

ändring av bolagsordningen och nytt företagsnamn

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag varvid band annat bolagets företagsnamn ändras till Real Fastigheter.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.realholding.se.

För ytterligare information: www.realholding.se

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 13:00 CET.

Michael Derk

Tel: +46 733 87 18 02

E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Genom aktiv och långsiktig förvaltning med riskjusterad belåning skapar Real Holding förädlingsvärden. Ett personligt engagemang, lyhördhet och tydlig närvaro på varje ort gör att vi ser och kan möta våra hyresgästers specifika behov och önskemål. Med fokus på våra hyresgäster och fastigheter uppstår investerarvärde för våra ägare.


Om Real Fastigheter

Webbplats
www.realfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Real Fastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn REAL ISIN-kod SE0020679025

IR-Kontakt

Fredrik Högbom IR-kontakt [email protected] +46 70 556 56 70